Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker Menighetsblad
– en historisk kilde

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
Mars 2020

Eiker Arkiv har fått tak i en del gamle menighetsblader. Disse bladene virker noe kjedelige som historisk kilde, helt til du begynner å bla og lese i dem. Menighetsbladet har eksistert siden 1946. Det er avisen til menigheten, der kirken og menighetens arbeid skal formidles til folket. Her finner du døpte, våre nye hjem (giftemål) og våre døde.

Bladene fra de første åra har en fast overskrift med fotografi av Nedre Eiker kirke, og med teksten «Kirken den er et gammelt hus – står om enn tårnene faller». Denne teksten blir etter hvert borte, og det er kun foto av kirken, og bladteksten som står igjen.

Eiker Arkiv vil i denne artikkelen belyse noe av det som opptok menigheten de første ti-åra.

I mai 1950 er førstesiden preget av vårens budskap, ikke bare naturen, men også den ungdomsvår som ligger framfor årets konfirmanter. Inne i bladet refereres det til «at nå kan Mjøndalens kirke ses inntegnet på reguleringskartet for kommunen ved ingeniør Dag fra byplankontoret i Drammen». Den får en sentral tomt mellom Møllergata og Drammensveien, og begrenses av parkanlegget som strekker seg etter planen henimot Mjøndalen nye skole. Det sies at en nå ønsker at denne plan skal bli en virkelighet. Det henvises til at det er flere byer i vårt land som har færre innbyggere (3000) enn Mjøndalen, som har sin egen kirke. Kirkebygg-tilstelling på Bøndenes hus 29. mars gikk etter programmet, og det kom inn ca. 300 kr.

Menighetsbladet nr. 2 1986. Viser bilder av 4 forskjellige utgaver i løpet av 40 år.

Eikværinger

Vet dere at Nedre Eiker kirke feirer 100 år i 1960? Kirkeforeningen, som har bestått siden 1929, har satt seg som oppgave å forskjønne kirken så meget som mulig i jubileumsåret. De vil gjerne få malt et par vinduer med bibelske motiver, og kanskje et nytt orgel? Det henstilles til å gi pengegaver til en kirke du har røtter i. Mrs. J.J. Colberg, 2300 Monticello Ave,.Chicago 47.III., har allerede skrevet til mange Eikværinger om jubileet og jubileumsgaven.

Vennlig hilsen Martha Stenberg Bjørnstad

Går vi til menighetsbladet for oktober-november 1950, får vi følgende fra «Menighetsnytt».

Kirkeringen for Mjøndalen holder sitt møte hos fru skoleinspektør Bergem hver første mandag i måneden.

En ny kirkering er stiftet. Den vil særlig samle medlemmer fra Åsen Krets. Møte holdes hos Frk. Aase Bjørnstad.

Skoleinspektør Birger H. Bergem er etter eget ønske fratrådt som klokker i Nedre Eiker kirke fra 1/9 1950. Han har, på oppfordring, betjent stillingen siden 1/7 1948. Menighetsrådet arbeider med å få opprettet en klokkerdiakon-stilling i Nedre Eiker. Inntil videre har skolestyrer O. Bergem lovt å fungere i klokkerstillingen.

Menighetsnytt for mai 1956 melder at kapellet på Vikseter, Tabor, har fått et meget pent eksteriør. Nå gjelder det å sette litt farge på interiøret. Med samtykke fra styrets formann, vil man forsøke med en dugnad, de som har mulighet til å være med melder seg i telefon 8116, kirkekontoret i kontortiden. En malerekspert bli forhåpentligvis med. Kaffe serveres, niste tas med. Glem ikke malerkost.

Den 8. februar 1956 hadde kirkeforeningen sitt årsmøte hos Inga Eknes, det er nå avsatt 3.869,84 kr. til glassmaleri. Fra norskamerikanere har det kommet 2.161,13 kr.

Mainummeret 1956 takker Sigrid Tindberg Witt, Kai Martinsen og Svein Svensrud for pengegaven (129 kr) de hadde fått inn ved utlodning. Beløpet er sendt videre til Kirkens Nødhjelp.

Mjøndalen bedehus takker for en vellykket fest. Kirkeforeningen hadde fest med Samklang som underholdning, sokneprest Djuvik holdt foredrag om høyskolemannen, presten og salmedikteren Grundtvig. Pastor Christoffersen avsluttet.

I august-september 1956 takker kirken for de vakre arbeidsbøkene klasse 3a og 3b fra Krokstad skole ga til kirken i forbindelse med besøket i kirken og kapellet den 21/6. Særlig vakte de to store kirkeklokkene med innskrifter interesse.

Elevene var sammen med lærerinnene frøken Jakobsen og fru Høivik.

Menighetsrådet opplyser at det må bli gjort vedtak om bortsetting av arbeidet med vasking og styrking av konfirmantkappene.

Følgende bildebånd er kjøpt inn i år:
1. Simon, kalt Peter  
2. Daniels historie.
3. Ruths historie.
4. Fra frykt og tro.

Menighetsbladet Nr. 1 1981

Menighetsbladet Nr. 6 1975

Menighetsbladet Nr. 4 1978

Vi gjør et sprang til april 1968.
Menighetsbladet er preget av Årsmeldingen fra menighetsrådet, som viser til et aktivt år. De har hatt 7 møter og behandlet 76 saker. Kirkens trapper har blitt fikset på, flombelysning er reparert, taksten lagt på plass, oppsetting av dobbeltgarasje for redskap, parkeringsplass er påkjørt makadam, presteboligbygget i Mjøndalen er tatt i bruk, søndagskole og ungdomsklubb i kirkens sakristi er drevet av Grethe Sviggum, Helga Bretteville Jensen og Ella Knivedalen.

Fredtun kapell og menighetshus.

En stor begivenhet for Nedre Eiker sogn finner sted søndag 24 mars kl. 18.30, idet Fredtun kapell innvies til kirkelig bruk. Huset blir dermed et kombinert menighetshus og kapell, og vil således kunne brukes til all menighetsmessig virksomhet og til kirkelige handlinger.

Under den kjente arkitekt Esben Poulssons ledelse, har Solberg Spinderi modernisert og pusset opp bygningen. Det er bygget et lite tårn, anskaffet kirkeklokke, alteranordning, ny talerstol,110 jærstoler mv. Veggene er kledd med de nydeligste Solbergstoffer.

Alt dette skjer i forbindelse med bedriftens 150 års jubileum, og er i pakt med de store og verdifulle tradisjoner fra Hans Nielsen Hauges dager. Hauge var, som kjent, medeier fra 1/10 1819.

Innvielsen av Fredtun kapell foretas av Biskopen i Tunsberg, Dagfinn Hauge, med hjelp og assistanse av prosten i Drammen prosti J. Christie Gjesdahl, og prestene i Nedre Eiker menighet.

Vi takker for all imøtekommenhet, og gratulerer med jubileet.

I november 1968 dannes den første kirkering i Solbergelva, det er Hågenstad kirkering som vil arbeide for kapellet Fredtun. Opptakten til dette, og leder, er fru Else Floberg. Nå blir det møte på omgang hos deltagerne hver første mandag i måneden kl.11.30.

Konfirmantfesten i Solberg kapell og menighetshus 10. nov. fikk god tilslutning. Mange av foreldrene deltok, og vi fikk med dette si Hågenstad kirkering hjertelig takk for arrangementet

Ragnar Holmen henstiller til sangere i Nedre Eiker menighet til å danne et kirkekor.

Det ble gitt 5000 kr av en dame i Mjøndalen til kirkeklokke, la oss få gi uttrykk for håpet om at det ikke må gå svært mange år før klemten fra kirkeklokken lyder utover Mjøndalen.

Mars 1969, fra kirkens biskoper. Adgang til nattverden for ukonfirmert ungdom.

Ungdom som har fylt 12 år, kan i særlige tilfeller gis adgang til nattverden når begjæring herom fremsettes med tilslutning av foreldre, eller den som har foreldremyndighet.

Palmesøndag 30/3 feirer kvinneforeningen Zoar, som arbeider for Misjonssambandet og Santalmisjonen, sitt syttiårsjubileum

Alle speiderpikers dag, eller Tenkedagen, feires den 22. april. Fru Baden Powell er speiderpikenes sjef. Alle speidere tar med 25 øre, eller mer, som går til Tenkedagen.

Juli og august nummeret 1969 har som førsteoppslag, «Misjonsminner på Eiker».

Misjonskvinneforeningene på Eiker, er blant de alle eldste i Norge. Allerede fra 1850-årene var foreninger i gang. Ideen kom fra Gustava Kielland, som stiftet den aller første misjonsforening i Lyngdal i 1840. At arbeidet så snart kom i gang på Eiker, hadde gode grunner i et solid åndelig fundament. Vi tenker på navn som Hans Strøm, (prest på Eiker 1778-1797), kjent for sitt naturvitenskapelige arbeid og for sin fulltonende og varme forkynnelse. Videre brødrene Hans og Mikkel Hauge, Christopher Hoen, Eidsvollsmann og tilhenger av Hauge-vekkelsen.

Kvinneforeningens grunnlegger her på Eiker er Henriette Gilesen.

Henriette Jacobine Martine Vibe var født i 1809, døde i 1859, og ble gift med sokneprest Johan Christian Vibe (sokneprest på Eiker 1844-1854). Rikt begavet som hun var, fikk hun en stor innflytelse på kristenlivet og misjonsarbeidet. Anonymt ga hun ut en bok «En moders veiledende ord til sin datter», som kom i mange opplag, og er oversatt til flere språk. I 1852 skriver hun til en venninne i Christiania, og ber henne om å starte en misjonsforening der. Hun referere til Hauge, og sier at det settes stor respekt i disse foreninger. Friskt begynt – smått begynt, så smått begynt vi har her på Eiker første gang to, annen gang syv, tredje gang vet jeg ikke hvor mange det blir.

Henriette Vibes bok «Den kvinnelige virksomhet for Misjonen» gav et overskudd på 10 spesidaler, hele overskuddet gikk til misjonen.

Siste artikkel er fra september 1974, og tar for seg Thorbjørn Lindhjems grammofonplategave «Helgedagsmorgen» med sang og koralmusikk av Harald Herresthal og Lindhjem. Salget går til «Nå bygger vi menighetssenter». Platen fås kjøpt ved henvendelse til lærer Ronald Floberg.

Eiker Arkivs dykk i menighetsbladet avsluttes her, så får tiden vise om det kommer flere dykk.

Menighetsbladet Nr. 7 1979

Menighetsbladet Nr. 2 1983

Menighetsbladet Nr. 6 1980