Print Friendly, PDF & Email

Norsk tekstilindustri 150 år.
Innblikk i Solberg Spinderis virksomhet.

Tekst og foto: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Juni 2021

I September 1963 lanserte posten en frimerkeserie som de kalte «Norsk tekstilindustri 150 år». Det har ikke lykkes oss i Eiker Arkiv og få informasjon om hva som var grunnen til denne markeringen. Det eneste vi vet er at Haldens Bomuldspinderi ble opprettet i 1813.

Frimerkeutgivelse 1963. Frimerkene er i tre valører og verdier. Bakgrunnen er et type vevet stoff.

I år er det 200 år siden Solberg Bomuldspinderi etablerte seg i Solbergelva. Det er skrevet mange tusen sider om Solbergs varemerke og industrihistorie i løpet av disse årene. Eiker Arkiv leter stadig etter nye kilder om Solbergs Spinderis virksomhet.

I boka «Norsk Næringsliv, Drammen og Opland 1909» fant vi følgende artikkel om Solberg Spinderi.

Teksten begynner slik: «Cotton mill, orginally started 1818. The company owns large forests and a sawing mill and brick killn works«.

Vi har latt teksten være slik den ble skrevet rundt 1910.

Solberg Spinderi

Frimerkeutgivelse Hans Nielsen Hauge 1771-1971

Cotton Spinning mill, originally started 1818. The company owns large forests and a sawing mill and brick killn works.

H. Helseth som oprindelig var Kjøbmann i Drammen, men senere var bosat paa Eker, Tollef Olsen Bache, Stamfader for Bache-Slegten i Drammen, og den bekjendte Hans Nielsen Hauge anlagde i 1818 et bitte lidet mekanisk Spinderi i Drammen. Det var ordnet saaledes, at Interessenterne skulde overtage Salget, hver for sin part, af det færdige Garn, og det er betegnende for, hvor liden den hele Affære var, at der gaar et Sagn om, at da Interessenterne engang var samlede til Møde ved Spinderiet, blev Spørgsmaalet om der skulde anskaffes mere Bomuld, afgjort derhen, at da man endnu havde i Behold en Halvpart af den sidst indkjøbte Balle, skulde dette Spørgsmaal foreløbig udstaa.

Men hvor ubetydeligt end Spinderiet var, saa er dog dets Oprettelse et nyt Bevis for Hans Nielsen Hauges fremragende Evner ogsaa paa det økonomiske Omraade, da det viser,at han ved dette tidlige Tidspunkt var opmerksom paa Vigtigheden af at nyttiggjøre ogsaa for vort Land den da forholdsvis nye opfinnelse: det mekaniske Spinderi.

Kanalen fra Solbergelva til Killingrudsaga

Fra tennisbanen ved Killingrud Gods.

Da det ikke i Længden var muligt at drive Spinderiet med Haandkraft, og Damp var udelukket, blev det i 1821 flyttet til det nærmeste Sted ved Drammen, hvor Vandkraft var erholdelig, nemlig til Solbergfossen. Man forpagtede et lidet Vandfall af Firmaet Søberg & Lange, som paa den Tid eiede 4/5 Dele af Solberggodset, en betydelig Eiendom ca 7 km. ovenfor Drammen.

For Spinderiet var Vandforholdene imidlertid meget ugunstige; Solbergelven skulde nemlig foruden flere Kornmøller ogsaa drive Søberg & Langes riviligerede Sagbrug, og Vandføringen i Elven disponeredes af disse med Sagene for øie, og med lidet Hensyn til Spinderiets Tarv. Søberg & Lange stiftede i sin Tid et stort Legat, hvis Kapital for en væsentlig Del hviler i Solberggodset.

I 1843 gik Spinderiet over til et nyt Interessentskab, bestaaende af A.O. Borgen, Prokurator Middelfart, Kjøbm. Jørg. Fuglesang og H. Helseth. Interessentskabet var ordnet slig, at da der i 1845-46 var bygget et nyt Spinderi, blev hver Interessent Eier af et bestemt Antal Spindler, en Ordning, som var ligesaa god som enhver anden, saa længe Interesseskabet bestod af de oprindelige Deltagere, men viste si at frembyde noksaa store Vanskeliheder, eftersom Parterne ved Arv eller Salg blev delt paa flere Hænder.

Pakkestempel for garn, ca. 1840-årene.

Pakkestempel for garn, ca. 1840-årene.

Pakkestempel for garn, ca. 1840-årene.

Paa samme Tid kjøbtes det Vandfall, som Interesseskabet brugte, af den Mand, som eiede en Femtedel af Solberggodset; men fremdeles var Pladsen trang og Vandføringen daarlig, men efter Datidens Fordringer var Spinderiet meget brugbart.
Denn bitte lille Bygning, hvori det af Hauge anlagte første Spinderi var anbragt, er nu flyttet og er i udvidet Skikkelse Spinderimesterens Bolig; den Træbygning som opførtes i 1845 til det nye Spinderi, er siden omdannet til Arbeiderbolig.

Spindstua, 2021

Arbeidere ved Solberg Spinderi

De nye Interessenter havde ikke gaaet til Nybygningen og Bedriftens Udvidelse uden at sikre sig dygtige Medarbeidere. Som Disponent ansattes Chr. Borgen, der fungerede i denne Stilling fra 1843 til 1863, og i Hr. Edvard Rydgren fra Näas i Sverige fik man i 1844 en meget flink pinderimester, som forstod at fremstille et smukt og sterkt Garn, som strax blev meget anseet i de Hjem, hvor man drev Husflidsvævning.

Rydgrens Søn, Oluf, fulgte ham i Stillingen som Spinderimester i 1899 efter at have været hans Assistent siden 1874, og i 1908 blev Sønnesønnen Fredrik Rydgren igjen sin Faders Efterfølger efter at have assisteret ham siden 1901.

Da Vandforholdene for Spinderiet var og blev mindre tilfredsstillende, blev i 1872 Eieren af den tilgrænsende skog med Damme optaget som Medinteressent i Spinderiet, forat man saaledes kunde faa mere Raadighed over Vandføringen.

I 1883 kom Solberggodset under Auktion. Dokumentene med Hensyn til Spinderiets Tomt og Vandrettigheder var ikke ganske klart affattet, hvorfor Interesseskabet jøbte Godset for ca.Kr. 200 000, og saaledes skaffede man sig endelig fuld Raadighed over Vandet. Man byggede derefter en ny Dam, som har holdt, hvad man ventede sig af den, nemligat skaffe sikkert Aargangsvand. I Mellemtiden var Grosserer S. Haug indtraadt som større Deltager i Interessentskabet.

Svend Haug

Vaaren 1862 blev Spinderibedriften nedlagt, fordi Bomuldsprisen paa Grund af den amerikanske Borgerkrigen steg saa høit, at det var umuligt at arbeide med Fordel; Driften blev ikke gjenoptaget før Høsten 1865. I 1866 ansattes Herr B. Riis som Disponent, i hvilken Stilling han fungerede i 26 Aar, til 1891, da den nu fungerende disponent, Herr I.G. Sørensen, ansattes.

Herr Riis, der trods sine 82 Aar har bevaret sin Aands-og Legemskraft, har med stor Velvilje meddelt mig de Oplysninger, hvorpaa denne Beskrivelse er bygget

Af det nuværende Spinderi som er bygget af Sten, opførtes den Del, som danner Midtpartiet i Aaret 1854; siden er det udvidet ved Tilbygninger i Øst og Vest i 1875.

Spinderiet drives af en Turbine paa 125 HK. med 41 Meters fall.

Utsnitt av kart 1766, Solbergvassdraget

I 1ste Etage kom vi først ind i Renseriet og dernæst i den store Sal, hvor 2 Sæt Forberedelsesmaskiner er anbragt

Hele 2den Etage er et eneste stort lyst Rum med ca. 5000 Spindler, Tvinde-, Haspe- og Vindemaskiner.

Maskinerne er successive blevet ombyttet med Maskiner af ny og nyeste Konstruktion, idet man dog har gaaet frem med stor Forsigtighed for ikke ved Forandringer at skade Garnets Kvalitet.

Der spindes fra No. 0 utvundet til No. 36 tvundet og sysselsettes ialt 75 Arbeidere. Enkelte af Spinderskene har arbeidet op til 50 Aar ved Maskinerne.

 

Desuden er der anlat et Farveri og Blegeri, hvor der anvendes 5 til 6 Arbeidere.

Garnet solgtes oprindelig, da Produktionen var blot ca. Halvdelen af, hvad den er nu, for det meste i Drammens nærmeste Omegn; senere ansattes en Reisende, som dog mest besøger Buskerud, Christians, Jarlsberg og Laurvigs Amter samt Kysten. Garnet bruges omtrent udelukkende til Husflidsvævning.

I 1897 omdannedes Interessentskabet til et Aktieselskab med en Aktiekapital af 500 000, idet Aktierne fordeltes blandt Interessenterne. Den nuværende Direktion bestaar af Fabrikeier H. Fuglesang (Formand), Konsul S. Chr. Haug og Overrettssakfører Ths. Bang jr.

Maleri av Solberg Spinderi

Solberg Gods, som altsaa eies av Aktieselskabet, omfatter følgende Herligheder; Gaardsbrug paa 600 Maal god dyrket Jord. I 1905 opførtes en prægtig ny Udhusbygning for 4 Heste og 72 Kjør. Desuden Teglverk, som drives elektrisk fra eget Elektricitetsverk og sysselsætter 40 til 50 Arbeidere, Sagbrug, som iaar ikke drives, det nænte Elektricitetsverk paa 45 HK., Hvis Kraft dels anvendes til at drive Teglverket og dels til at supplere Spinderiets Turbine, desuden et mindre mekanisk Verksted for Reparationer og endelig Skogen, som udgjør ca.18 000 Maal. En Del av Skogen er tilkjøbt efterhaanden.

Det lille Frø, som Hans Nielsen Hauge nedlagde, er om man ser, voxet op til en stor og mangesidig Virksomhet, som har skaffet et trygt Levebrød for mange Mennesker i Løbet af de tre sidste Menneskealdere, og som ogsaa har været en lønnende Bedrift for Eierne.

Det turde høre til Sjeldenhederne i vort Lands Industri, at et Firma saaledes som dette blot har havt tre Disponenter i et Tidsrum af 66 Aar, og at samtidig den daglige Drifts Ledelse har ligget hos tre Mænd, Bedstefar, Far og Søn.

Selskabet har Kontor og Lager i egen Gaard i Storgaden.

Solberg Spinderis forretningsgård, kontor og lager i øvre storgate nr. 9, frem til 1915. Forretningsgården er bygning nr. tre fra venstre.

Terne garn

Solberg Spinderi korrespondanse 1921

Solberg Spinderi har et forholdsvis stort arkiv etter sin virksomhet siden starten i Drammen i 1818. Stiftelsesprotokollen og Hovels Helseths anmerkning om at protokollen bør tas vare på til fremtidige eiere, er godt bevart.

I denne artikkelen vil Eiker Arkiv se på utgående brev for året 1921. Månedene arkivet omtaler er for november og desember. I denne perioden hadde bedriften en utgående korrespondanse på 653 brev. Det blir derfor et enkelt og lite dykk inn i Solbergs korrespondanse og kontorvirksomhet. Det er kopier av brev sendt til privatpersoner, offentlige virksomheter, forretningsforbindelser og andre aktører, som på en eller annen måte var involvert i bedriftens mange anliggender. Det vi kan lese ut i fra denne protokollen er at Solberg Spinderi hadde «mange jern i ilden».

Protokoll funnet på Ulverud Gård som omhandler flyttingen av Solberg Spinderi.

Asta Holthe

Brev nr. 4

Til Skreia handelslag sendes det en beklagelse på forsinket garnleveranse. Brevet avsluttes slik: 1. november 1921. «Vi ber Dem godhetsfultdt undskylde den saaledes forsinkede ekspedition og tegner ærbødigst Asta Holthe»

Brev nr. 7

Herr Rudy Surig Værnesamvei 17. København. V   3. November 1921

Vi erkender mottagelsen av Deres ærede av 28 f.m og takker for Deres tilbud om at overta representasjonen for vort firma i Sverige og Danmark, i den anledning skal vi tillate oss at meddele at vore fabrikata helt og hovedsagelig er beregnet paa det indenlandske marked, og da omsætningen her atter har tat sig op, ønsker vi foreløpig ikke at arrangere os paa nogen anden maate

Ærbødigst John Øgar

Brev 26

Herr Hans Døsen Husby, Helgeland  3. november 1921

Ad. Faktura av 1/11

Herved tillater vi os at meddele at vi i gaar har faaet garnet tilbake igjen fra jernbanen med meddelelse om at det ikke kan sendes foreløpig paa grund av utrasningen paa Trondhjemsbanen. Det skal bli sendt saasnart forbindelsen er i orden.

Ærbødigst John Øgard

Brev 407   

Kristiania 1921

Utdrag av brev. Hermansen og Jørgensen order paa 1 stk gardintøi ekspederes i dag. Søhiørbeck & Co For dette firmaet ordre paa 25 stk. Busserultøi.

Saken er at vi har en noksaa stor  beholdning av denne vare, hvorav en del har ligget noksaa længe paa lager, og det er at for dere salget herav, at vi finder at kunne sælge disse partier til en billigere pris. Varen, som for øvrig er like god, beholder sine listepriser uforandret.