Print Friendly, PDF & Email

  

Skolen gjennem en menneskealder

«Omkring indvielsen av Krokstadelvens nye skole»

Klipp fra  avisa «Fremtiden» 4. januar 1913

Utarbeidelse: Frode Caspersen

10.01.2020

Artikkelen om Innvielsen av Krokstad skole i 1913 gir oss innblikk i interessant skolehistorie. Her omtales blant andre Krokstadelvas første faste skole, den såkalte «Gislestuen».  Et lite hus beliggende ved torvet i Krokstadelva som ble gitt kommunen av brukseier Tobias Frederik Heins på spikerfabrikken i 1816. I sammenheng med denne artikkelen anbefales også å lese om Bruksskolene i Nedre Eiker som  inneholder flere skolehistoriske tilbakeblikk. 

Krokstad nye skole

Imorgen skal Krokstad nye skole indvies.

Av ovenstaaende billede, som er tat fra syd, vil man se, at den nye bygning er stilfuld og vakker med store vinduer, som gir rikelig lys til klasseværelserne.

Man har vanskelig for at tro, at denne bygning kun er en utvidelse og tilbygning av den gamle Krokstad skole, men saa er det. At det allikevel er lykkes at faa det hele sveiset sammen til et efter landsens forhold stort og imponerende bygverk, er et litet mesterstykke.

Indredningen svarer til skolens fordelaktige ydre.  Det er ialt 10 store klasseværelser, kontor, store haller og trappeopgange og korridorer.  Det nye byggearbeide kommer ialt paa ca. 16.000 kroner.  Den forrige bygning som var kun en etage kostet i 1901  kr. 17.651,29 med vaktmesterbolig.

Skolen er beliggende paa Lyseng litt nedenfor torvet og beliggenheten er vakker som navnet.

Krokstadelven kan være stolt av sin nye skole. Den er et vakkert monument for det arbeide som gaar ut paa at gi folkets barn en stadig bedre undervisning. Og skolestyrets formand, Orning, er al ære verd for de tak han har tat ved reisningen av denne vakre skolebygning, som er en av de smukkeste og mest praktiske av landskolerne i vort land.

                                               —

Det vil interessere læserne i forbindelse med omtalen av den nye skole at høre litt om folkeskolens utvikling paa Nedre Eker.

Nedenstaaende oplysninger herom har jeg fra hr. Orning.  Under et besøk jeg avla paa Eker forleden fortalte han interessant om disse ting, og det kunde være fristende at utbrede sig en smule om dette, men av plasshensyn skal jeg fatte mig i sørst mulig korthet.
  

Den første og den anden skole

Den første skolebygning som avløste omgangsskolen, var saavidt folk kan huske, den saakaldte Gislestue, som man ser paa billedet.

Den var beliggende i Torgersens nuværende have ved Krokstadelvens torv.  Nu er den nedrevet.  Vedstaaende billede er tegnet efter «andres hukommelse».  Den første skolestue var som man ser liten og uanseelig. Da læseværelset var fuldt, pleiet læreren saaledes at rive av sig en vittighet om at «bingen» var fuld.  Der førte en stige op til en loftsglugge utenpaa huset, og da surren av de læsende barn blev for sterk for 

læreren, Aake, pleiet denne at fortrække op ad stigen op paa loftet, hvorfra han gjennem nogen hul, som han hadde latt bore i gulvet, tittet ned i hodet paa sine poder.  En senere lærer var “Halvor skolemester” og efter ham kom Børre Larsen, som endnu lever.  Han tok avsked fra skolen for ca. 20 aar siden.  Gislestuen nedlas som skole i 1859.  Barneantallet var vel paa det tidspunkt blit saa stort at det ikke var plass til alle indenfor Gislestuens trange vægge.  Fra Gislestuen flyttet skolen til den gamle bygning som sees nedenfor. («den anden skole», bildet ved siden av «den første». Arkivets anmerkninger).  Den er beliggende litt ovenfor torvet og beboes nu av familien Steen.
Senere flyttzet skolen ned til Sand, hvor der tidligere hadde været gjæstgiveri med brændevinshandel. Denne bygning er nedrevet.  Det næste tilholdssted for skolen var Sandstranden, et hus som nu er indredet til arbeiderbolig for celulocefabrikken.

Krokstad bruksskole opprettes

Efterat skoleloven av 1860 var traadt ikraft oprettedes Krokstad bruksskole ved siden av den kommunale skole, som fremdeles virket i Sandstranden.  Bruksskolen holdt først til paa øvre Krokstad. Ogsaa den tid var der adskillig industriel virksomhet paa N. Eker.  I Krokstadelven fandtes valseverk og spikerfabrik, møller for farvestof, sagbruk m. v. som forlængst er nedlagt. Der var ialt 31 forskjellige bruk.

Bruksskolen flyttet efter en tid ind i en efter den tids forholde ganske moderne skolebygning oppe paa toppen ret op for torvet.

Der var altsaa nu to skoler i gang. Den første lærer ved bruksskolen var Anders Andersen fra Skotselven. Han ansattes i 1860 og virket i ti aar ved skolen.  Efter ham var Olai Krokstad, ogsaa fra Ø. Eker ansat, og da han sluttet i 1893 blev Orning lærer ved bruksskolen.  Han virket der til 1898, da bruksskolen og den kommunale skole blev saat sammen til en.

Paa den kommunale skole virket Børre Larsen til 1893 da Skarsteen ansattes.

Efter sammenslutningen blev begge skolebygninger brukt indtil 1901, da den nye skole paa Lyseng blev ferdig. Da nedlas begge de andre; men paa grund av barneantallets øknng har bruksskolen senere maattet benyttes av og til.  Ifjor blev den imidlertid omdannet til familiebekvemmelighet.  Nu er det jo foreløbig ingen plassmangel da man har faat den store nye skole.

Der vil av ovenstaaende fremgaa at skolen i Krokstadelven har gjennegaat en storartet utvikling.  Det er et langt sprang mellem Gislestuen og den store moderne skole, som imorgen indvies.  Og det er et stort sprang mellem undervisningen i den tid og nu.

Orning har nogen jernbøiler som han gjemmer paa fra gamle dages skole. Disse bøiler bruktes at skrues ind i væggen i skolestuen og saa stod barna rundt disse og læste paa tabellen.  Bøilen holdt de sig i for ikke at bli for trætte av at staa.

En bygd som ofrer noget paa at faa en god skole er en foregangsbygd, og om N. Eker kan det i sandhet sies, at man der har vist forstaaelse overfor skolens krav.

Vi gratulerer Krokstadelven med den nye skole.

Følgende lærere virker nu ved Krokstad skole: Orning, som er tilsynslærer, kirkesanger Skarsteen, Ulleberg, ansat i 1899, frk. Hanna Larsen, ansat i 1880, fru orning, ansat i 1906, frk. Bjørnstad, ansat i 1911.  Desuten skal der nu oprettes en 7de post som foreløbig skjøttes av hr. Eknæs.