Print Friendly, PDF & Email

Kommunearkivene fra Øvre Eiker

 

Valg      
Øvre Eiker valgstyre stortingsvalg KATALOG 1885 1981
Øvre Eiker valgstyre kommunevalg KATALOG 1910 1979
Øvre Eiker stemmestyre KATALOG 1919 1981
Øvre Eiker manntallsnemnd KATALOG 1933 1961
       
Kommunestyre/formannskap      
Øvre Eiker formannskap KATALOG 1837 1965
Øvre Eiker kommunestyre (Ført i samme protokoller som formannskapet fram til 1920) KATALOG 1920 1964
Lønns- og administrasjonsutvalget KATALOG 1959 1976
       
Byggekomiteer      
Bygningskommisjonen for Haug kirke KATALOG 1858 1883
Byggekomiteen for Hokksund skole KATALOG 1936 1958
Gravkapellnemnda i Haug KATALOG 1942 1965
Byggenemnda for Hokksund realskole KATALOG 1952 1963
Byggenemnda for Vestfossen brannstasjon KATALOG 1955 1966
Byggenemnda for Vestfossen skole KATALOG 1958 1960
Byggenemnda for Øvre Eiker rådhus KATALOG 1964 1969
Byggekomiteen for Fiskum kirke KATALOG 1940 1945
Byggekomiteen for Eikertun pleiehjem KATALOG 1936 1938
Byggekomiteen for Røren nye skole KATALOG 1964 1964
Byggekomiteen for Barne- og ungdomsskole i Vestfossen KATALOG 1967 1968
Byggekomiteen for folketannklinikk KATALOG 1965 1965
Byggekomiteen for skoletannklinikk KATALOG 1956 1962
Bolig og byggenemnda KATALOG 1963 1968
       
Grenseregulering      
Komite for grenseregulering mellom Øvre og Nedre Eiker KATALOG 1909 1954
       
Budsjett/økonomi      
Arbeidskomite for budsjett KATALOG 1927 1927
Budsjett- og kontaktutvalget KATALOG 1965 1968
Øvre Eiker kommunekasse KATALOG 1757 1975
Øvre Eiker ligningsnemnd KATALOG 1821 1969
Øvre Eiker ligningsråd KATALOG 1917 1921
Øvre Eiker forhandlingsutvalg KATALOG 1946 1959
Særskilt klagenemnd KATALOG 1940 1955
Øvre Eiker skatteutvalg KATALOG 1957 1964
Øvre Eiker herredskommisjon KATALOG 1863 1863
       
Skole      
Øvre Eiker skolestyre KATALOG 1765 1966
Skoleboksamlingenes samstyre KATALOG 1956 1974
Øvre Eiker framhaldsskolenemnd KATALOG 1949 1964
Arbeidskomite for arbeidsskole KATALOG 1935 1937
Skoleplankomiteen KATALOG 1889 1891
Kretsreguleringskomiteen KATALOG 1890 1898
Husflidkomiteen KATALOG 1891 1961
Budsjettkomiteen KATALOG 1890 1947
Øvre Eiker vikarkasse KATALOG 1919 1937
Bingen krets KATALOG 1863 1895
Bakke krets KATALOG 1863 1915
Hasselverkets krets KATALOG 1867 1869
Hære krets KATALOG 1863 1895
Skotselv skole KATALOG 1854 1968
Fjerdingstad skole KATALOG 1892 1964
Dramdal skole KATALOG 1852 1958
Vendelborg Bruksskole KATALOG 1862 1875
Gorudvollen skole KATALOG 1887 1927
Hoens krets KATALOG 1867 1887
Haug Prestegårds skole KATALOG 1841 1917
Lunde skole KATALOG 1881 1962
Øvre Milesviken krets KATALOG 1839 1881
Horne skole KATALOG 1881 1963
Røkeberg skole KATALOG 1881 1963
Vestfossen skole KATALOG 1880 1966
Loesmoen og Ekernstrand kretser KATALOG 1857 1872
Ekernstrand kretser KATALOG 1857 1862
Østerud krets KATALOG 1868 1872
Brekke skole KATALOG 1863 1917
Mastebogen krets KATALOG 1868 1960
Bollerud krets KATALOG 1878 1891
Muggerud skole KATALOG 1863 1961
Åssiden skole KATALOG 1863 1867
Darbu skole KATALOG 1892 1961
Skogen skole KATALOG 1868 1961
Lurdalen skole KATALOG 1857 1960
Kjøkkenskolen KATALOG 1941 1967
Øvre Eiker kommunale lærlingeskole KATALOG    
Hjelpesystuen i Hokksund KATALOG 1948 1967
Øvre Eiker framhaldsskole KATALOG 1896 1965
Øvre Eiker kommunale høyere almenskole KATALOG 1906 1957
       
Sogneselskap      
Selskapet for Eker prestegjelds vel KATALOG 1837 1877
       
Kirke og menighet      
Øvre Eiker kirketilsyn KATALOG 1830 1959
Haug menighetsråd KATALOG 1921 1944
Øvre Eiker menighetssøster KATALOG 1949 1964
       
Helse og sosial      
Øvre Eiker sosialstyre KATALOG 1780 1978
Øvre Eiker vergeråd KATALOG 1900 1954
Øvre Eiker edrulighetsnemnd KATALOG 1937 1964
Øvre Eiker sinnsykevesen KATALOG 1923 1940
Skjøl gård KATALOG 1885 1948
Fattigforstanderen KATALOG 1914 1934
Tilsynsmannen i Borge krets KATALOG 1936 1945
Øvre Eiker trygdenemnd KATALOG 1937 1964
Øvre Eiker kommunale tiltaksnemnd KATALOG 1946 1955
Øvre Eiker sunnhetskommisjon KATALOG 1831 1858
Eikertun KATALOG 1938 1942
Øvre Eiker fabrikktilsyn KATALOG 1893 1930
       
Tekniske avdelinger      
Øvre Eiker bygningsråd KATALOG 1949 1968
Sundbakken bygningskommune KATALOG 1915 1950
Hokksund bygningskommune KATALOG 1914 1949
Vestfossen bygningskommune KATALOG 1876 1949
Øvre Eiker brannstyre KATALOG 1949 1969
Vestfossen brannkommisjon KATALOG 1881 1947
Øvre Eiker forsikringsnemnd KATALOG 1931 1946
Hokksund brann- og sprøytevesen KATALOG 1861 1873
Øvre Eiker kommuneingeniør KATALOG 1896 1970
Bygningssjefen i Øvre Eiker KATALOG 1947 1963
Øvre Eiker veistyre KATALOG 1896 1954
Vannverkskomiteer i Øvre Eiker KATALOG 1904 1962
Teknisk utvalg i Øvre Eiker KATALOG 1945 1965
Veitilsynskomiteen KATALOG 1938 1939
Fylkesforsyningen i Buskerud KATALOG 1935 1948
Øvre Eiker kommunale elektrisitetsverk KATALOG 1922 1950
Øvre Eiker kommunale vannverk KATALOG 1954 1961
       
Boligbygging      
Bustadnemnda i Øvre Eiker KATALOG 1919 1968
Husbanknemnda i Øvre Eiker KATALOG 1946 1955
Takstmann Hypotekbanken KATALOG 1922 1937
Huslånefondet KATALOG 1895 1933
       
Næringsliv      
Øvre Eiker næringsnemnd KATALOG 1917 1923
Øvre Eiker jordstyre KATALOG 1929 1960
Øvre Eiker hestenemnd KATALOG 1943 1944
Øvre Eiker skogråd KATALOG 1916 1976
Øvre Eiker jegerlag KATALOG 1942 1944
Kommunale skoger KATALOG 1918 1943
Eiker bygdemagasin/kornmagasin KATALOG 1840 1853
Eiker låneinnretning KATALOG 1842 1974
Eiker Sparebank KATALOG 1843 1912
Hoen mølle KATALOG 1914 1953
Øvre Eiker trafikkutvalg KATALOG 1949 1964
       
Juridiske organer      
Øvre Eiker forlikskommisjon KATALOG 1871 1927
Øvre Eiker forliksråd KATALOG 1927 1978
Øvre Eiker overformynderi KATALOG 1859 1979
       
Forsyning/rasjonering      
Øvre Eiker hesteutskrivningsnemnd KATALOG 1927 1927
Granskningsnemnda for N.S.-skader KATALOG 1945 1946
Øvre Eiker provianteringsråd KATALOG 1916 1921
Øvre Eiker brenselsforsyning KATALOG 1916 1943
Øvre Eiker kortkontor KATALOG 1918 1919
Øvre Eiker produksjonskomite KATALOG 1917 1917
Øvre Eiker forsyningsnemnd KATALOG 1939 1965
Øvre Eiker vedutvalg KATALOG 1944 1954
Øvre Eiker kontrollnemnd KATALOG 1942  1959
Øvre Eiker husleienemnd KATALOG 1951 1984
Øvre Eiker boligformidling KATALOG 1945 1971
Boligsekretæren KATALOG 1945 1962
       
Folkeregisteret      
Øvre Eiker folkeregister KATALOG 1939 1941
       
Militæret      
Militæret KATALOG 1890 1917
       
Privatarkiver      
Eger Forening mod Brændeviinsdrik KATALOG 1844 1848
Hassel jernverk KATALOG 1841 1854