Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer

Gammel fegate ved gården Lunde.

 

Madseberget i Vestfossen.

Stormølla ved Hoenselva.

Düvelgården.

Gruvene i Skjelbreddalen.

Sorenskrivergården.

En plan for å ta vare på kulturarven vår!

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i 2013 at det skal settes i gang arbeid med en «kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer». Bak denne tittelen skjuler det seg et redskap som vi håper og tror skal bli til glede og nytte for alle som interesserer seg for lokalhistorie og kulturminnevern.

Planen vil bygge på tre fagrapporter:
       1) Arkeologiske kulturminner
       2) Bygninger
       3) Andre typer kulturminner.

Rapportene kommer til å inneholde både en registrering av en hel del kulturminneobjekter og en verdisetting, der verneverdien graderes fra «svært høy» til «ingen».

De to førstnevnte rapportene skal utarbeides av fagpersoner på oppdrag fra kommunen, mens registreringen av «andre kulturminner» gjøres med frivillig innsats og koordineres av Kulturminnerådet.

I selve planen, som vedtas av kommunestyret, vil en del kulturminner og miljøer bli utpekt som verneverdige. Dette er området som det er viktig å bevare uten for store inngrep.

Tidsramme

  • 2014: Feltarbeid i forbindelse med fagrapport 1 (arkeologi)
  • 2014-2016: Feltarbeid i samarbeid med fagrapport 3 (andre kulturminner)
  • 2015-2016: Feltarbeid i forbindelse med fagrapport 2 (bygninger)
  • 2016-2017: Utarbeidelse av selve kommunedelplanen, med politisk behandling.

 

Hva betyr dette for den som eier et slikt kulturminne?

De som eier bygninger eller andre kulturminner i et slikt verneverdig kulturmiljø kan ikke uten videre til å rive/fjerne kulturminnet eller gjøre store og synlige forandringer som kan ødelegge verneverdien. Det betyr ikke at det er umulig med bygging, tilbygg og utvidelser, men at slike ting skal gjøres i samråd med kulturvernmyndighetene. Det vil heller ikke bety noen restriksjoner på hva en kan gjøre innvendig.

På den andre siden kan en status som «verneverdig kulturminne» være en styrke hvis en søker om offentlig tilskudd til en godkjent istandsetting. I dag har både Norsk Kulturminnefond og Buskerud Fylkeskommune slike tilskuddsordninger, og landbrukseiendommer har egne tilskuddsordninger som forvaltes av landsbrukskontoret i kommunen.

 

Hva er situasjonen i dag?

På Øvre Eiker er det i dag registrert 272 arkeologiske kulturminner (gravhauger, bygdeborger o.s.v.) som er «automatisk fredet». 11 bygninger og anlegg er «vedtaksfredet», og av disse er bare 3 bygninger i privat eie. Dessuten er to tettbebyggelser (Dynge/Gamle-Hokksund og Fosshaugen i Vestfossen) regulert til bevaring etter Plan-og Bygningsloven, men uten at det er gjort noen vurdering av verneverdien på hver enkelt bygning. Både her og overalt ellers må derfor kommunen, i samråd med fylket, ta stilling til verneverdien i hvert enkelt tilfelle når det kommer inn en søknad om riving eller ombygging.

 

Hva skal planen brukes til?

Et viktig mål med den nye planen er å få en mer gradert vernevurdering, samtidig som denne vurderingen er kjent på forhånd av alle parter. Det vil være en fordel både for huseierne, utbyggerne og myndighetene. Den nye planen vil altså ikke nødvendigvis innebære strengere regler på dette området, med det vil gi økt forutsigbarhet.

I tillegg til å være et nyttig redskap i samfunnsplanleggingen, ønsker vi at den nye kulturminneplanen skal brukes til å spre kunnskap om den lokale kulturhistorien. Dette arrbeidet er alt i gang, blant annet i et nært samarbeid mellom Øvre Eiker Kulturminneråd, grendeutvalgene og andre lokale krefter. Registreringen som skal gjøres vil bli en viktig kunnskapsbase i det videre arbeidet med dette. Dette er kunnskap vi ønsker å spre gjennom skjøtsel og skilting av kulturminnene, gjennom «Den kulturelle skolesekken», i bokform og på internett.

Bli med i arbeidet for å ta vare på Kulturarven vår! 

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med kulturseksjonen v/Bent Ek
Tlf.984 22 480
E-post: bent.ek@ovre-eiker.kommune.no

Milepæler i prosjektet:

6/4-2014: «Kickoff» med riksantikvar Jørn Holme

Arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner startet høsten 2013, of planprogrammet ble vedtatt i februar 2014. Prosjektet ble presentert for offentligheten på et folkemøte på Fossesholm Herregård 6. april. Dette kulturarrangementet var også et ledd i den lokale markeringen av Grunnlovsjubileet.

Les mer om arrangementet:

Riksantikvar Jørn Holme.

7/9-2015: Jo Sellæg engasjert for å skrive fagrapport

Under arbeidet med å skrive anbudsgrunnlaget for registrering av nyere tids kulturminner, kom det opp en ide om å ta i bruk ny teknologi i feltarbeidet. I samarbeid med firmaet Geomatikk IKT ble det utviklet en app som fungerer slik at registrering og fotografering gjøres med et nettbrett som er koblet til en database his Riksantikvaren. Øvre Eiker kommune er blant de aller første som har tatt i bruk dette nye digitale verktøyet. 

Engasjementet med å utarbeide fagrapporten om nyere tids kulturminner ble lagt ut til offentlig anbud i juni 2015, og det kom inn tilbud fra fem seriøse aktører. Valget falt til slutt på arkitekt Jo Sellæg fra Drammen, som har bred erfaring fra tilsvarende oppdrag i andre kommuner.

Les mer på Buskerud fylkeskommunes nettsider

Jo Sellæg registrerer nyere tids kulturminner.

4/12-2015: Overlevering av den arkeologiske fagrapporten

Buskerud fylkeskommune, som har det faglige ansvaret for registrering av de arkeologiske kulturminnene i fylket, fikk oppgaven med å lage en fagrapport om dette. Dette delprosjektet omfattet både kontrollregistrering av tidligere registrerte kulturminner, vurdering av funnpotensiale i en del utvalgte områder og forslag til utvalgte kulturmiljøer. Flere arkeologer deltok i prosjektet, med Anja Sveinsdatter Melvær som prosjektleder. I alt foreslår rapporten 14 kulturmiljøer, som skal vurderes som verneverdige når kommunedelplanen skal behandles.

Rapporten ble presentert på et møte for berørte grunneiere i april 2016.

Rapporten inneholder mye interessant om Øvre Eikers aller eldste historie. En link til rapporten ligger under «Dokumenter» nederst på denne siden.

Den arkeologiske fagrapporten er skrevet av Anja Sveinsdatter Melvær.

14/9-2016: Endring i planprogrammet

 

Da den arkeologiske fagrapporten ble presentert for grunneierne, ble det uttrykt bekymring fra mange over de konsekvensene en slik kommunedelplan kan få for grunneiernes råderett over egen eiendom. Dette synet fikk også støtet fra Øvre Eiker Kulturminneråd.

Kommunens hensikt med denne planen har aldri vært å legge restriksjoner på  grunneiernes handlefrihet. Derfor vedtok arbeidsgruppa på et møte i juli å foreslå en endring i planprogrammet slik at kommunedelplanen blir en temaplan, uten juridisk bindende bestemmelser. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunens planutvalg og av kommunestyret i august/september.

2/1-2017: Overlevering av fagrapporten om nyere tids kulturminner og kulturmiljøer

Bygningsvernkonsulent Jo Sellæg fikk oppdraget  med å lage en fagrapport om kulturminner fra nyere tid – etter 1537 (fagrapport 2). Dette innebar registrering av drøyt 1800 utvalgte bygninger, samt en vurdering av hvor stor verdi disse har som kulturminner. I tillegg omfattet oppdraget å peke ut verneverdige kulturmiljøer i områder der flere kulturminner til sammen danner et helhetlig miljø.

Som et supplement til denne rapporten fikk Eiker Arkiv i oppdrag å lage en rapport om «andre kulturminner fra nyere tid» (fagrapport 3). Dette omfatter først og fremst ulike typer kulturminner som ikke er bygninger, men også enkelte bygninger i skog og utmark. Rapporten bygger på et frivillig registreringsarbeid som har pågått gjennom lengre tid. Den inneholder en verdivurdering av 306 utvalgte kulturminner, samt forslag til verneverdige kulturmiljøer.

De rapportene er evaluert og godkjent av arbeidsgruppa for kulturminneplanen, og de ble presenteres på et åpent informasjonsmøte på Øvre Eiker rådhus den 7. februar, der grunneierorganisasjoner og berørt grunneier var spesielt invitert.

Rapportene inneholder mye interessant om Øvre Eikers historie gjennom de siste 500 årene. En link til rapportene ligger under «Dokumenter» nederst på denne siden.

Fagrapporten om bygninger fra nyere tid er skrevet av Jo Sellæg.

Fagrapporten om andre kulturminner fra nyere tid er skrevet av Eiker Arkiv.

2/5-2017: Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Øvre Eiker

Et utkast til kommunedelplan ble presentert sammen med fagrapportene på et åpen folkemøte 7. februar 2017. På bakgrunn av innspill i etterkant av dette møtet ble det utarbeidet et forslag til kommunedelplan som ble behandlet av kommuneplanutvalget i juni. Forslaget er nå lagt ut til offentlig høring, med høringsfrist 25. oktober.

En link til planforslaget ligger under «Dokumenter» nederst på denne siden.

 

Planforslaget.

Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre 13. desember 2017. Den vedtatte planen med alle vedlegg er lagt ut på kommunenes hjemmesider under:

Kulturminnevernplaner