Sagavtale

Print Friendly, PDF & Email

Udskrift

af Skiøde og Panteprotocollen for Eker Modum og Sigdal Sorenskriveri, forsavidt angaar nedenanførte Document, tinglæst i Eker den 25de October 1786.

Jeg underskrevne Niels Nielsen Vogt borger og Kjøbmand her paa Bragernesq tilstaar herved og bekjende at da jeg har tænkt at lade opbygge den 5te Mjøndals Saug, som bliver den aller øverste, har jeg antaget Hans Andersen Sølles til kjører paa samme Saug, saaledes at han strax og, naar enten jeg selv eller de dertil paa Mine Vegne af mig beskikkende, forlanger det skal kjøre Tømmer til den 5te øverste Mjøndals Saug enten til Land Kiørsel, Skuur eller til Forraad om Sommeren, ligesom beqvemmeligheden for mig det udfordrer for 32 s. Skriver toe og Tredeve Skilling Tylte og saadan Kiørsel at skee uden Forsømmelse, Opsættelse eller Vægring, hvad Tid paa Aaret det end og maatte fordres, for de paa denne Saug skiærende bord giver ieg toe og tredive Skilling for et Rix hundrede eller 132 Stk. at nedkjøre fra Saugen til Stranden ved Storelven paa hvilket Stæd og paa hvilken Aarets Tid det falder mig beqvemmeligst at indlade bordene i Pramme, hvilken bordkjørsel maa skee uden mindste Forsømmelse, Opsættelse eller Vægring. Jeg Hans Andersen Sølles tilstaar at have antaget denne Accord ligesom ieg ogsaa herved forbinder mig hvad Tid paa Aaret jeg maatte blive paakaldet, denne Tømmer og bordkiørsel at forrette samme imod de, forbemeldte betaling, at fuldføre uden mindste Forsømmelse, Vægring eller Opsættelser og i tilfælde af saadan visende Forsømmelse, Vægring eller Opsættelser indestaar ieg i Kraft af dette til skadesløs Erstatning af alle den desformedelst hr?Vogt tilføjende Udtælling for Kiørsel ved andre hvor dyrt samme end maatte blive. I saadan begivenhed tilstaaer ieg Hans Andersen Sølles, hverken ieg, Arvinger eller tilkommende Ejere af min halve gaard. Sølles at have eller begjære mindste Rettighed til de Stæder hvor Anlæg af Damme, Damstokke, Kar, Veje, Tømmer broer, Velter og Støer nu ere eller herefter maatte vorde, indrettede paa min ellers ejende halve gaard Sølles til denne Saug, til de øvrige, eller flere Sauge, dog at de nederste broer fra den nederste Saugbake til kiørestøen ike flyttes længre end paa min Ejendom end nu er eller naar udskjær af baken paa den Stækning forebygges af Hr. Vogt, Arvinger og tilkommende Ejere af Mjøndals Sauge ansee sig fornøden til nu værende eller herefter for godt befindende Indretninger, saaledes al Rettighed dertil Ejendommeligen at tilhøre hr. Niels Nielsen Vogt, hans arvinger, nærværende og tilkommende Ejere af Mjøndalens Saugbrug, uden Klage eller Paaanke i nogen maade enten af mig, arvinger eller tilkommende Ejere af min nu ejende halve Gaard Sølles, imod at jeg af hr. Niels Nielsen Vogt aarligen nyde Afgift 5 rd? skriver Fem Rigsdaler. Heraf er tvende eenslydende gjenparter forfattet, hver paa sit behørige Stemplet Papir, samt af os underskrevet og forseglet, og haver ieg Hans Andersen Sølles ombedet undertegnede tvende Vitterligheds Vidner tilligemed til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Bragernes 25de Juli 1786.

H.Andersen Sølles L.S. Niels Nielsen Vogt L.S.

Til Vitterlighed efter begjær underskriver og forsegler

Olaf Andersen Grav L.S. Christopher Gevelt L.S.

Udskriftens riktighed bekræftes: Eker, Modum og Sigdal Sorenskrivercontor,

Møllenhof den 3.November 1852.
Joh. Christie Const.
For denne Udskrift tilkommer mig:
beskrivelse 20 s.
bekræfting 20 »
Stemplet Papir 16 »
56

Skriver to Ort 8 Shilling.
(Debiteres Hr. T. Bache.
Joh. Christie
Const.