Print Friendly, PDF & Email

Sak nr 6, deling av Ekers herred

Fra Amtmannen i Buskerud Amt til Buskerud Amts formannskap 1885 :

Ved kgl.Resol. af 6te Marts d.A. er det naadigst bestemt:

  1. At naadigst Approbation i Henhold til Lov af 25de Februar 1860 § 1 meddels paa den af Formænd og Reprensentanter for Eker Herred i Buskeruds Fogderi og Amt i Møde den 25de Juli 1884 fattede Beslutning angaaende Herredets Deling i to Herreder paa de i nævnte Beslutning vedtagne Betingelser, saaledees at Eker og Fiskum Præstegjæld udgjør den ene og Nedre Ekers Præstegjæld det andet Herred, hvert med sit eget Fattig- og Skolevæsen.
  2. At de saaledes oprettede nye Herreder benævnes henholdsvis Øvre Eker og Nedre Eker.
  3. At Delingen træder i Kraft fra den Tid, der av Amtmanden nærmere bestemmes. Hvilket herved meddeles med Tillæg, at Delingen træder i Kraft den 1ste Juli d. A.

Mjøndalen sett fra Asen 1902

Noe av det Nedre Eiker kommune fikk i oppgave var omkostninger med Eikværinger som var bortsatt, ikke hadde bopel i kommunen, omstreifende og fattige. Dette kunne ofte ende i en ”krangel” om hvem som skulle betale de sosiale utgiftene til den det gjaldt. Denne gangen gjelder det Opvarter Andreas Olsens forpleining. Her får vi en inngående kjennskap til tjener Andreas Olsens Hjemstavn.

Sak nr 9 ang. kuromkostninger for Andreas Olsen.

Andreas Olsen er født og konfirmert paa Eker, det sidste den 19de April 1874, og opholdt sig der indtil i April 1875. Han har været en omflakkende Person, og Forklaringerne ere ikke indbyrdes overensstemmende med Hensyn til ham, men det tør antages, at det Efterfølgende vil findes i det væsentlige at stemme med Dokumenterne.
I April 1875 blev han Visergut i Carl Knudsens Hotell i Kristiania, hvor han var i 1 Aasrs Tid, hvorefter han blev Tjener i Hotell d’Angleterre sammesteds i omtrent 8 Maaneder (antagelig til  Markedstid 1877). Saa langt synes de af Angjældede og Kristiania Fattigvesen afgivne Forklaringer at stemme overens. Her skal forresten benmærkes, at Søstrene Karen og Johanne Andersen (se Bilag IV) forklare, at Angjældende var fraværende fra Kristiania fra Decebr. 1876 til Vaaren 1877, da han kom paa Bjørgvin. Dernæst har Angjældende forklaret, at han, etter at have været i Hotell d’Angleterre omtrent 8 Maaneder, forhyrede sig med Dampskibet Bjørgvin, hvor han var antagelig 4 Maaneder ( Slutningen af Juli 1877); blev derefter Tjener paa Cafè Central i Kristiania omtrent 1 Aas ( antagelig Mai 1878).
Denne Forklaring har han senere forandret derhen, at han efter at have været i Hotell d’Angleterre flyttede til Madam Hansen i Kristiania og var da en liden Tur hjemme på Eker, medens han Tøi blev staaende igjen hos Madam Hansen (benægtet af denne), hvorefter han forhyrede sig med Dampskibet Bjørgvin.
Efter at have forladt Cafè Central Vaaren 1878 reiste han saa efter egen Forklaring til
Kjøbenhavn og Gøteborg, hvorfra han vendte tilbage til Kristiania i September eller Oktober s. A., hvor han fik Plads paa Cafe Sentral i ca 6 Maaneder og foer om Sommeren 1879 nogle Maaneder med Dampskibet Oslo og var Høsten 1879 ledig og hjemme på Eker

I februar 1889 fik han Plads som Tjener paa Hotell Kong Carl i Drammen (bildet) og var der omtrent 4 Maaneder, hvorefter han reiste til Krisitania og blev Tjener i Kristiania Handelsstandforening, hvor han forblev indtil i Novbr. 1880, hvorefter han gikk ledig en Tid. I April 1881 kom han til Bergen.

Efter de Forklaringer, der ere fremskaffede af Kristiania Fattigvæsen, var Angjældende da han antagelig i Februar 1877 forlod Hotell d’Angleterre hjemme paa Eker til Mai s. A. – dette er imidlertid af Ekers Fattigvæsen erklæret for en Misforståelse, da Angjældene ikke den gang var paa Eker, – og kom derefter paa Dampskibet Bjørgvin, hvor han var en 2 a 3 Maaneder, indtil han i Juli 1977 fik Plads paa Cafè Central i 2 Maaneder, ligesom han ogsaa den Sommer skulde været Reservetjener paa Dampskibet Oslo i nogle Maaneder. Fra Cafè Central reiste han hjem til Eker, hvor han forblev til i Februar 1879, da han blev Tjener i Hotell Kong Carl i Drammen.

Herfra reiste han i Mai 1879 atter hjem til Eker nogle Dage og drog saa til Kristiania igjen og var paa Tivoli 1 Maaned, boende saa i Grubbegaden 7. Sommeren 1889 var han Tjener paa Dampskibet Sarpsborg og en Tid var saa i Handelstandens Forening til Høsten 1880 antagelig Novbr., derefter ledig og hjemme paa Eker til Vaaren 1881, da han reiste fra Kristiania til Bergen, hvor han blev indlagt paa Sygehuset for venerisk sykdom.
Eker Herredsstyrelse har ved Beslutning af 30te Juni 1884 vedtaget, at Sagen ungergives Departementets Voldgiftskjendelse.