Print Friendly, PDF & Email

Skotselv grendeutvalg har fått masovnen under tak

Skotselv grendeutvalgs prosjekter

Planer om skilting av kulturminnesti

1) Düvelgården
2) Masovnen
3) Skotselvsagene/Ullelandgodset
4) Skotselv Cellulosefabrik
5) Tettstedet Skotselv
6) Daler gård
7) Pumpehus/kjerrat

Grendeutvalget i Skotselv har helt siden starten vært opptatt av å ta vare på lokalhistorie og kulturminner. Blant annet gir en hvert år ut heftet «Skotselv før i tida», som til nå har kommet ut 10 ganger, og det er selvsagt et viktig prosjekt som må videreføres.

Dessuten samarbeider grendeutvalget tett med «Düvelgården Venner» for å holde denne flotte, historiske bygningen i hevd som et viktig kulturminne. Her oppbevares også gjenstander og bilder tilknytning til Hassel jernverk. Det er også planer om å sette opp den gamle Vendelborgsmia her, og dette er et spørsmål som grendeutvalget arbeider for å få avklart. Gjenstander fra jernverk, landbruk og dagligliv oppbevares i grendehuset, men bør kanskje etter hvert flyttes, for eksempel til et nye innbyggersenteret som er under planlegging. Her kan det kanskje også bli plass til gjenstander fra Skotselv Cellulosefabrik og Manometerfabrikken. På sikt blir det kanskje også mulig å få «hjem» noen av de gjenstandene fra Hassel jernverk som i dag befinner seg på Drammens Museum.

Hassel-ovn fra 1788 som befinner seg på Egeskov slott på Fyn

Et annet viktig prosjekt er å ta vare på de fysiske sporene som fortsatt finnes etter Hassel jernverk. Her skal det gjøres nokså mye i løpet av 2006 og 2007. Det skal bygges et nytt og større hus over masovnen, med plass til tekst og bilder. Det skal også settes opp ei informasjonstavlke ved masovnen, og kanskje blir det aktuelt å rekonstruere vannrenne og vannhjul. Dessuten skal det opparbeides parkering og atkomsten til området skal bli bedre.

Neste fase, 2007-2008, blir å lage en kultursti langs elva, med skilting av gamle industristeder, blant en markering ved fabrikkporten til Skotselv Cellulosefabrik, som var hjørnesteinsbedrift gjennom et helt århundre.

Selv om mye i startfasen vil dreie seg om industrien langs Bingselva, er Grendeutvalget selvsagt også opptatt av kulturminnene utenfor Skotselv sentrum. Blant annet bør restene etter det viktige Kverkhengslet og historien rundt det tas vare på. Og rundt omkring i hele Bakke sogn finnes det bygdeborger, jernalderfunnsteder og hustufter som det er viktig å ta vare på og informere om.

 

C.A.Lorentzens maleri av et norsk jernverk på slutten av 1700-tallet gir en ide om hvordan masovnen ved Hassel så ut. Det er fortsatt rester igjen av ovnen.

Slik så Hassel jernverk ut på 1880-tallet, rett før det ble revet. Maleri av Harald Bugge.

Mer om Skotselv og Hassel jernverk:

Harald Bugge: «Litt fra Skotselven og Bingen» (i Drammens og Oplands Turistforening 1929, s.40-58)
Ove Bjarnar: «Et samfunn rundt Kverkhengslet» (i Eikers Historie, bind 3, s.??-??)
Arne Nygård-Nilssen: » Nyklassisismen på Østlandet» (i «Norsk jernskulptur 2, s.76-80, utg.1944)
Arne Nygård-Nilssen: » Hassel jernværk i Eiker» (i «Norsk jernskulptur 2, s.261-269, utg.1944)
Arne Raaness: «Hassel Jernverk» (i Eikerminne 1967, s.61-72)
Ole Jan Berg: «Hassel jernverk 1649-ca.1809; verket og privilegiene». Hovedoppgave ved UiO 1977
Ole Jan Berg: «Jernverket ved Bingselva og gården som ble borte» (i Eikerminne 1997, s.25-27)
Bent Ek: «Hassel – et priviligert jernverk på Eiker», utg.1999
Skotselv før i tida – innholdsfortegnelse

 

Nytt om prosjektet:

31.12.2007
Kulturminnerådet har en god dialog med Skotselv grendeutvalg og Düvelgårdens Venner og blir holdt orientert om planene for å bevare kulturminner knyttet til Hassel Jernverk og arbeidet for å sette fokus på verkets historie. Rådet var representert på Hasselseminaret i august 2007. I samarbeid med Rosthaug Videregående Skole er det satt i gang et prosjekt om beskrivelse og skilting av kulturminner langs Dramnmenselva fra Skotselv til Kverkhengslet. Her vil også Eiker Arkiv og Kulturminnerådet delta som konsulenter. Registrering av flere kulturminner etter Hassel Jernverk i Øvre Eiker Kulturminneregister har høy prioritet i 2008. For øvrig er Kulturminnerådet innstilt på et fortsatt samarbeid når det gjelder planene for bevaring av masovnen og registrering av produkter fra Hassel Jernverk.

31.12.2009
Skotselv grendeutvalg har gitt signaler om at det er ønskelig å sette opp fire kulturminneskilt i tilknytning til den nye kulturstien langs nedre del av Bingselva. Grendeutvalget er innstilt på å bruke av sine stedsutviklinger dersom dette utløser midler fra kulturbudsjettet. Saken vil bli behandlet i forbindelse med utdeling av de frie kulturmidlene i 2010.