Print Friendly, PDF & Email

Drammens Tidende, 15.juli 1906
Fra Øvre Eker,

Slaatten er i disse Dage be-
gyndt og vil snart være i fuld Gang,
hvis der ikke kommer Regn i den
allernermeste Fremtid; hertil er der
iaften ganske vist ingen Udsigter:
stille, lummet og skyet. Nogle Læs
er allerede igaar kjørt ind af Hø,
som blev slaaet Mandag Aften.
Noget rigt Høaar bliver det neppe
paa disse Kanter, saaledes som det
for Øieblikket ser ud, men kanske et
Middelaar eller lidt mere. Regn
vil forøvriog være velkommen saa-
vel for Aker som for Eng, for
Havnegang og for Vandforsyning.

6te til 9de Juli havde vi da
Visitatis ved Provst Sønderaall.
Saavel Overhøringen af Skolebør-
nene som af de konfirmerede (hvoraf
omkring 50 mødte) gav et smukt og
glædeligt Vidnesbyrd om det Arbeide,
som i Bygden udføres af Kristen.
domsundervisningen, hvad Visitator
ogsaa gjentagende udtalte; de 4
Visitatsdage var virkelig kirkelige
Festdage, ikke mindst Søndagsguds-
tjenesten, da Visitator katekiserte den
konfirmerede Ungdom. Der hvilede
over alle Dages Kirkeforretning Høi-
tid og Opløftelse, hvortil ikke mindst
bidrog den venlige Maade, hvorpaa
Visitator talte med og til Ungdom-
men.Jeg tror, at den afholdte
Visitator ikke har bidraget til at
ønske den afskaffet, uden tvertimod
til at ønske den bibeholdt, om end
i en noget forandret Skikkelse.

Idet Hele bør man være lidt varsom med
at forlange saavel Visitaserne som
Provsteembederne afskaffet – de
tør have større Betydning, end en
overfladisk og mindre kyndig Betragt-
ningsmaade tillægger dem. Visita-
tserne giver ogsaa Anledning til, at
Folk af forskjellig Stand og Stil-
ling samles baade til Forhandling og
til Samvære, hvortil der ellers ikke
saa ofte bydes Leilighed. Da man hist
og her staar i den Formening, at Prov-
stestillingen er bundet til bestemte
Embeder, kan oplyses, at dette kun
er Tilfælde i Stiftsstæderne (Stifts-
provster), men at Provsterne forøv-
rigt vælges af Provstiets Prester;
deres aarlige Løn er 12 Kroner af
hver Hovedkirke og 8 Kroner af
hver Annexkirke (af Kapeller intet)

Om nogle Dage skal Haug Kirke
undergaa en større Reparation og
Oppudsning, hvorfor Gudstjenesterne
indstilles 22de og 29de Juli, saa
at man atter kan tage den i Brug
5te August; maaske dog Sakristiet
ikke vil være færdigt før til den 12te,
og det udvendige Arbeide kræver
endnu noget længere Tid. De to
nævnte Søndage vil der blive Guds-
tjeneste i Vestfossens Kapel (22de
ved Sekretær Edv. Eriksen og 29de
ved Missionsprest A.Olsen)..

Jeg benytter Anledningen til
at henlede Opmærksomhede paa
«O, Bøhns Trævarefa-
brik» (pr. Haugsund). Olav
Bøhn forlod for omtrent 5 Aar
siden sin Stilling som Vaabenfabrik-
arbeider paa Kongsberg og drog til
Amerika «for at lære», lære at stræve
og at greie sig selv. Efter 3 Aars
Forløb kom han – som hans Far
udtrykte det – «100%» flinkere
hjem igjen, uagtet han ved sin Af-
reise var baade flink og dygtig i sit
Fag. Han kjøbte saa Vandfald
(eller Vandret) 10 Minuters Gang
fra Røren Skole og anlagde der
en liden Fabrik, som nu en Tid
har været i «fuld Drift». Med
Undtagelse af Axelledningen, de større
Drivremmer og Remskiver samt selve
Turbinledningen, har han selv ar-
beidet alt nødvendigt. Hans Fabrik
forfærdiger mange Ting: Trillebører,
Ski, Øxeskafter, River, Kjælker osv.
osv. Han har ogsaa en Cirkelsag,
hvoraf han ligeledes har arbeidet
adskilligt selv eller forestaaet Arbei-
det. Hr. Bøhn er nogle og tyve
Aar gammel, og det er meget at
ønske, at hans Foretagsomhed maa
lønnes med godt Udbytte og god
Afsætning. Det er umagen værdte
at gjøre sig bekjendt med Fabriken,
og det er at haabe, at han maa
faa knyttet Forbindelser, der kan
sikre ham stadig Afæstning, saat han
blir sat istand til at bringe Pro-
duktionen op og udvide sin Fabrik.
Anlægget er meget idyllisk beliggende.
Maa Velsignelse og Lykke følge denne
dygtige ihærdige og agtværdige unge
Mand!

12te Juli 1906. D.B.