Print Friendly, PDF & Email

Gravstedet i Herstrømlund på Solbergmoen

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE

15.07.2004

Herstrømlund hviler Petter Høeg Smith og hans hustru Antonette f. Eliesen. De ble stedt til hvile i 1811.
Høeg Smith var eier av Herstrøm gård, og her levde han sine siste leveår tilbaketrukket fra storbyen Drammens hektiske handelsliv. Herstrøm gård ble for største del brukt av Høeg Smith som lystgård.
 
Det var to brødre Smith, Anders og Petter, som sammen hadde store eiendommer. Eiendommene ble delt, og den nordre delen tilfalt Petter. Der lå gården Herstrøm, og ved Stegla bygde Petter et våningshus hvor han elsket å trekke seg tilbake, spesielt etter at kona døde. Han lot bjerkelunden innvies til gravplass for seg og henne.For å bevare gravplassen ukrenket, laget Smith en såkalt servitutt på gården Herstrøm om at fremtidige eiere skulle holde gravplassen fredet, omgjerdet og ubrukt. I tinglysningspapirene ved sønnen Pers salg av Herstrøm i 1829 står det:

«Saavel kjøberen Mons Andersen som etterfølgende eiere av gaarden Herstrøm forpliktes til, under en mulct i overtrædelsestilfælde Iaf 500 spesidaler hver gang, hvilken mulct tilfaller Egers Fattigkasse – at frede det paa denne gaard beliggende begravelsessted ved stedse at vedlikeholde i forsvarlig stand det samme staaende stakitt og la skoven deromkring henstaa uten at nedhugges eller beskadiges i en avstand fra stakittet som 25 favne på hver side».Våningshuset på Herstrøm står ennå, men ikke i sin opprinnelige form. Kommunen eier området rundt gravlunden, og er etter avtalen nødt til å følge de gamle klausuler. Hvis ikke, må kommunen ut med 500 spesidaler til Fattigkassa!?
I gamle dokumenter sies det at Petter også hadde hesten og karjolen med seg i graven, – like utenfor haugen, antagelig på østsiden.

I 1984 ble det bestemt av Nedre Eiker kommune at gravstedet skulle vernes som kulturminne og istandsettes. Plassen ble hellelagt og det ble satt ned en minnestein.
Våren 2004 ble det satt opp en krakk på gravstedet – den såkalte «Eikerkrakken» designet av Grethe Lysaker Seljenes etter initiativ fra Eiker Arkiv. Det vil også bli satt opp en info-tavle tegnet av Seljenes.

Kilde: Eikerposten 06.06.1984