Print Friendly, PDF & Email

Stiftelsen «Verkstedet» – Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

Bak dette lange og tunge navnet skjuler det seg et styre:

 • Tore Wilthil, Solbergelva leder
 • Turid Sandnes, Solbergelva, nestleder
 • Reidar Lund, Solbergelva, sekretær
 • Anna-Brita Bakken, Krokstadelva, kasserer
 • Kai Martinsen, Solbergelva
 • Kari Larsen Krokstadelva, vara
 • Irene Moen, Solbergelva, vare

Stiftelsen ble opprettet ved et vedtak i kommunestyret 12. jan 2000. Initiativtaker og pådriver var ordfører Rolf Bergersen. Som navnet antyder er det stiftelsens oppgave å arbeide for å ta vare på kulturverdier som er knyttet til industrien i bygda i gammel og ny tid.
Her er noen hovedpunkter i vedtektene:

 • Stiftelsen skal arbeide for å ta vare på Nedre Eikers industri- og kulturhistorie.
 • Den skal arbeide for å formidle denne historien til folk flest.
 • Stiftelsen kan eie og forvalte bygninger av historisk verdi.
 • Stiftelsen skal søke å ta vare på særpreget ved disse bygningene.
 • Utstyr, verktøy og gjenstander av historisk verdi skal stiftelsen søke å ta vare på.
 • Stiftelsen kan legge til rette for ulike kulturaktiviteter ved å leie ut lokaler i bygningene den eier.

Verkstedet som har gitt stiftelsen navn, er det mekaniske verkstedet til Solberg Spinderi. Dette er altså en av de bygningene som stiftelsen har fått ansvaret for, og som vi nå arbeider for å fylle med forskjellige aktiviteter. For øvrig har mye av virksomheten samlet seg omkring den såkalte «Vevstua», bolig for veverimesteren gjennom mange år. Her pågår nå forskjellig restaureringsarbeid fra kjeller til loft. Som man forstår, er det stort behov for dugnadsarbeid av forskjellig slag.
Heldigvis har styret etter hvert fått god støtte av dyktige og ivrige medspillere til de forskjellige oppgavene. Og flere er velkommen!.

Siden stiftelsen har tilhold på Solberg Spinderis område , er det naturlig at styret så langt har vært mest opptatt av de bedriftene som har hatt tilhold i denne delen av bygda. Men stiftelsen har også fått et ansvar for å arbeide for bevaring av historiske verdier også i andre deler av kommunen. Etter hvert håper vi å kunne opprette arbeidsgrupper/interessegrupper omkring de store virksomhetene Mjøndalen Cellulose, Mjøndalen Gummivarefabrikk, Steinberg hengsle, Krokstad Spikerfabrikk, Krokstad Cellulose, Papyrus m. fl.

 

 

 

 

I en tid med store og raske forandringer er det nødvendig for det enkelte mennesket å ha rotfeste i fortida. Dette er en sannhet som mange er bevisst på. Lokalhistorisk arbeid har god vind i seila i mange bygder landet over. Men hittil har vår kommunes politiske myndigheter vært svært beskjedne i dette arbeidet. Noen gode tilløp har det riktignok vært, bl.a. innsamling av fotografier. Men som en av landets tidligste industrikommuner burde myndighetene langt tidligere ha tatt et hovedansvar for å bevare noen av de verdiene som menneskene her gjennom generasjoner har bygd opp ved trofast arbeid i små og store bedrifter. Men nå er det altså skjedd noe som kan få stor betydning i åra framover, Stiftelsen Verkstedet… er opprettet og er i virksomhet!
Men dette er et krevende arbeid. Uten gode støttespillere av forskjellig slag, kan styret lite gjøre. Vi trenger støttemedlemmer og dugnadsarbeidere, og i det hele tatt mennesker som slutter opp om det vi foretar oss!

Kommer du opp til Solbergelven
Møter du oppe ved åsens fot,
Under den blånende himmelhvelven,
Noe å skue forundret mot:
Kveldsolen blinker i rader av ruter,
Det formelig lyner for syn og blikk.
Du spør, mens forskjellige fløyter tuter:
Er det et slott eller er det fabrikk?

Fra jubileumsskriftet ved bedriftens 125 års jubileum
Tekst: Herman Wildenwey
Tegning: Øyvind Sørensen

Her kan du lese om hvordan KNAS (Kultur og næringsutvikling AS) i samarbeid med landskapsarkitektene Hindhamar AS tenker seg planene for et kultur- og industrihistorisk senter ved Solberg Spinderi.

Solberg spinderi, Solberg garn og Solbergstoffer har gjennom generasjoner vært et begrep og et kvalitetsstempel. Fortsatt produseres og selges de kjente bomullsstoffene ved Solberg Spinderi om enn i noe mer begrenset omfang enn i glansdagene.
Bedriften ble etablert så tidlig som i 1818 og Hans Nilsen Hauges navn er nært knyttet til etableringen. Den energien en kunne hente fra Solbergvassdraget var bakgrunnen for lokaliseringen. Det første maskinproduserte garnet i Norge ble laget her. På det meste var over 300 personer ansatt med å spinne garn og veve bomullsstoffer.
Gjennom generasjoner har Solberg Spinderi vært den bærende kraften i lokalsamfunnet både økonomisk og sosialt. De store teglsteinbygningene, omgitt av store trekroner, er vakkert plassert i åskanten.

Kultur og næringsutvikling AS KNAS

Etter en lavkonjunktur på slutten av 1980 tallet, overtok Den Norske Bank Solberg Spinderi med tilhørende eiendomsmasse og betydelige arealer. Buskerud kunstnersenter hadde i noen år tilhold i en av bygningene og det var forsøk på å etablere et monumentalverksted for skulpturer.
Gjennom et kommunalt aksjeselskap «Nedre Eiker Kultur- og Næringsutvikling AS» (KNAS) kjøpte Nedre Eiker kommune bedriften i 1997. Hensikten med kjøpet var å bevare og utvikle Solberg Spinderi både som bygningsmasse, som næringsområde og som arena for kulturaktiviteter. Hovedtyngden av bygningsmassen er solgt videre til næringsdrivende, men noen bygg er fortsatt eid av KNAS. På tomteområdene syd for Veveribygningen er det bygget 68 moderne omsorgsboliger.
Ved et besøk på Solberg Spinderi vil en oppleve aktiv næringsvirksomhet i historiske omgivelser, men noen av bygningene står fortsatt tomme. KNAS ser for seg at 3 bygninger med tilhørende utearealer skal kunne utvikles til en samling som dokumenterer bygdas kultur- og industrihistorie.
Det er inngått bindene avtaler med de forskjellige eiere om å bevare områdets karakter og arkitektur.

Industri og kulturhistorisk samling

Nedre Eiker var i sin tid den kommunen i landet som hadde størst andel arbeidstakere knyttet til industrien. Solberg Spinderi var en av disse hjørnesteinsbedriftene.
I tillegg hadde bygda omfattende treforedlingsindustri, gummivareproduksjon, teglverk, keramikk og steinbrudd. Enda lengre tilbake i historien var det møller, sagbruk og en spikerfabrikk som dominerte bildet. Drammenselva med sine sidevassdrag har vært energikilden og transportveien. Sidevassdragene har gitt stedsnavnene Krokstadelva og Solbergelva.
Ved inngangen til et nytt årtusen opplever vi at svært få minner fra denne industrielle glansperioden er bevart. Vi har vært særdeles dårlige til å ta vare på og dokumentere minner fra den nære fortid. Mye har forsvunnet og kan ikke gjenskapes, men fortsatt finnes gjenstander, bilder, skriftlig dokumentasjon og minner hos eldre personer i bygda. KNAS har tatt initiativet til å etablere en egen stiftelse med formål å etablere en kultur- og industrihistorisk samling.
Solberg Spinderi er vårt eneste bevarte industrimiljø og en fin ramme rundt en historisk samling. De tre bygningene Vevstua, Verkstedet og Elektrikerverkstedet med tilhørende utearealer vil kunne gi en riktig atmosfære.

Noen tanker om bruken av de enkelte bygningene

Etableringen av en industri- og kulturhistorisk samling vil måtte foregå skrittvis og innholdet endres underveis. Som en oppstart har KNAS og en interimsgruppe gjort seg noen tanker om innhold og funksjon. En bærende idé er at det skal være liv og aktivitet i bygningene. Dette skal skapes ved et samspill mellom varierende utstillinger og aktivitet fra lag, foreninger og enkeltpersoner. Skolene er en viktig brikke og det må tilrettelegges for aktiv bruk i undervisningen. Dette innebærer også at moderne datateknikk må kunne tas i bruk.

Vevstua

Den gamle villaen med hageanlegg er tenkt som et første møte med samlingen. 1.etasje kan inneholde fotodokumentasjon og mer generell informasjon om vår historie. Datautstyr og programmer for slektsgransking og annen historisk dokumentasjon kan finnes her. Sentrale aktører er Eiker Historielag, foreningen «Solbergelva i bilder» og enkeltpersoner.
2.etasje kan disponeres av Nedre Eiker maleklubb. Det kan også tenkes en kobling mot omsorgsboligene som ligger like inntil området.
Utearealene kan inneholde en gårdsplass for samling og aktivitet, et rekonstruert gammelt hageanlegg og en terrasse med mulighet for utstillinger av forskjellig karakter og enkel servering. Fra Vevstua kan vi følge en sti gjennom et lite skogholt opp til Verkstedet.