Print Friendly, PDF & Email

Ungdommen i Strømsgodset

Drammens dagblad 1915
Tilrettelagt av Ole Kristian Nordby og
Magne Grønvold NE
Juli 2023

Den beskyldes for raaskap, kaathet og tyvagtighet.

Men nu vil skolestyret ta skøierfanterne ved vingebenet.

Fra gaardbruker T. Bjerknes er der kommet en lang skrivelse til Strømsgodsets skolestyrelse angaaende ungdommens sørgelige mangel paa opdragelse i vore dager.

Strømsgodset har forlænget skoletiden og forbedret skolerne meget i de sidste aar, saa man skulde har grund til vente en betydlig bedring i ungdommens opdragelse, men utviklingen har gaat i motsat retning. Ungdommen i Strømsgodset viser tegn paa stadig større og større raaskap, kaathet og tyveagtighet. Nuer der blit saa galt med tyveri og ødelæggelser at gaardbrukerne faar ødelagt baade aker og eng; i sommer var en turnipsaker paa 1 1/2 maal blit ødelagt. Og forsøker man at jage ungerne væk blir man møtt med skjældsord og stenkast. Man klager ogsaa over sneballkasting.

Rødskog skole

Hr. Bjerknes vil ikke gi skolen skylden for al elendigheten, men nogen skyld har den dog. Han tillægger hjemmene hovedskylden, og forespurt nu om skolen benyttet den straffemyndighet som loven tilla den og gjorde hvad den kunde for at straffe forseelser som barna gjør sig skyldig i. Skrivelsen fra hr. Bjerknes behandledes igaar i Strømsgodsets skoletyrelse.

Fru Sandland: Det er nok altfor sandt det som er uttalt om ødelæggelserne. Ungdommens opførsel i Strømsgodset er sørgelig baade blant skolebarn og konfirmert ungdom. Det er en skam for bygden.

Kirkesanger Steinset uttalte, at det var skolestyrets pligt at gripe ind hvis der kom anmeldelse paa bestemte barn.

Hannevold hadde set at Bjerknes hadde faat sin turnipsaker ødelagt; men det var ikke barn som hadde tat turnips, ogsaa voksne hadde gjort det og de tok ikke en enkelt, men de fyldte i sækker.

Thoresen syntes man maatte søke roten til ondt i de sociale forhold. De er ikke saan at man kunde vente det stort bedre.

Steinset mente man maatte gjøre alt hvad man kunde for at vænne barna av med at stjæle; for det er farlig, naar de først begynder med det.

Oscar Nilsen syntes ogsaa at man maatte faa forgaaelser som de nævnte anmeldt og straffet.

Kronstad hadde hørt at barna skulde være svært tyveagtige i Strømsgodset. Det hændte at barn kom ind til kjøbmænd og stjal hvad de kunde faa tak i, naar betjeningen et øjeblik vendte sig bort.

Det er galt, men det er vanskelig med botemidlerne. En av vanskligheterne er den tungvinte maate man straffer paa. Det skal saa meget til før man kan gi et barn en avstraffelse. Der skal tilkaldes en kredsformand og en medlærer, og alt dette tar tid, saa det kommer ut i bygden og volder røre. Hadde man, naar man visste at der var gjort noget galt, kunnet gi vedkommende en avstraifelse straks saa hadde det virket ganske anerledes effektivt. Jeg tror der maa gjøres en forandring i de nu gjældende bestemmelser.

Hannevold syntes at der ofte blev lagt en viss feighet for dagen naar der var gjort noget galt. Det var ingen som vilde gripe ind og anmelde. Det nytter ikke at klage rent i sin almindelighet. Vi maa ha bestemte anmeldelser for at kunne gjøre noget.

Fredriksen trodde ikke at det er saa galt som det ser ut i den indkomne skrivelse. Da maatte det jo være bare røvere alt som er der oppe. Men kan vi gjøre noget, saa bør det gjøres.

Steinset foreslog føgende uttalelse:
Skolestyret anser det som sin pligt at føre tilsyn med barna ogsaa utenfor skolen, hvilket ogsaa loven paabyr; og det henstilles til hr. Bjerknes at anmelde de av skolens elever der viser en saa slet opførsel som nævnt i skrivelsen. Der vil da av skolestyret bli gjort alt for at faa forholdet bedret.

Forslaget blev enstemmig vedtat.

Elever ved Rødskog skole rundt 1903

Gatebilde Drammen