Print Friendly, PDF & Email

Vakker damrehabilitering er sluttført

 Ble markert med utsetting av ørretyngel

 

Tekst:  Anne Gallefos Wollertsen
Foto/film: Torbjørn Anderson, Frode Caspersen

Juni 2017

 

 «De ansvarlige»

Sluttinspeksjon og godkjennelse av arbeidene på Nerdammen og Mellomdammen ble gjort 7. juli 2016.
Fra venstre:

Geir Nilsen, daglig leder, Hag Anlegg As

Elin Hønsi, Vassdragsteknisk ansvarlig, Glitrevannverket IKS Innleid av Drammen kommune

Tor Martinsen, prosjektleder, Drammen kommune

Bjørn Ringstad, Skog og naturforvalter, Drammen kommune

Erik Udnæs, Byggeleder,  Drammen Kommune

Stig Arne Strokkenes, Ansvarlig prosjekterende, Multiconsult as

Heve og senkeanordning for åpning og lukking av luka. Nå montert på damkrona.

Tirsdag 16. mai 2017 var det offisiell åpning av de rehabiliterte demningene på Nerdammen og Mellomdammen i Solbergvassdraget i Nedre Eiker.

Dammene av i dag er utført som murte steindammer i granitt og fundamentert på fjell, og anlagt av Solberg Spinderi (Nerdammen i 1900 og Mellomdammen i 1912) for vann til drift av maskiner, produksjon av kraft (1898 – 1943) og fargeri (1896). (Omtales videre som «prosessvann»). Etter nedtappingen, kom også de gamle torvdammene, med rosentorv som tetningsmiddel i midten, til syne. Dammer fra tiden da vannet ble brukt til drift av møller og sager som lå nedover i vassdraget.

Mellomdammen omfatter en hoveddam og en lavere sidedam med en samlet lengde på cirka 400 meter. Største damhøyde på Mellomdammen er 5,0 meter. Nerdammen har en lengde på cirka 300 meter. Største damhøyde der er 4,7 meter. Høyeste regulerte vannstand i magasinene ligger på henholdsvis kote 438 og 435 meter over havet.
Dagens demninger ble etablert tidlig på 1900-tallet, og var altså opprinnelig en del av reguleringsanlegget for prosessvann til Solberg Spinneri. Dammene inngikk i en kort periode i vannforsyningen til Glitrevannverket, men benyttes i dag kun til rekreasjonsformål.
Dammene tilfredsstilte ikke gjeldende forskriftskrav til damsikkerhet, og rehabiliteringen er utført i henhold til pålegg fra NVE, noe som innebar at dammenes stabilitet måtte styrkes mot blant annet flom/istrykk.

Rehabiliteringen ble startet i juli 2015 og skulle etter planen være ferdig i 2017, men pga gode klimatiske forhold/arbeidsforhold og effektivt arbeid var det hele klart allerede i juli 2016. (Ferdigstillelsen foregikk ved befaring 7. juli 2016. Bildet øverst til venstre).
Damutbedringene er utført ved å støpe på en 50 centimeter tykk betongplate på oppstrøms side (vannsiden) som er forankret i fjell og i eksisterende dam. Platen er støpt i 10 meters seksjoner. Det er etablert nye flomløp på dammene, og tappelukene på hver dam er skiftet. Det er også bygget gangbroer i treverk over flomløpene, og det er montert nye rekkverk på damkronene på nedstrøms side for sikker ferdsel over dammene.
I forkant av arbeidene ble det anlagt en 450 meter lang permanent anleggsvei inn til Mellomdammen fra Solbergvannsveien, foruten at begge magasinene ble tappet ned.

Totalt er det benyttet følgende mengder på Mellomdammen og Nerdammen:
Fjellbolter boret ned 4,5m i fjell: 730 stk
Forankringsbolter inn i eksisterende dammer: 1706 stk
Armering: 82,6 tonn
Betong: 843 m3
Total kostnad for prosjektet kroner 16 400 000,- eksklusiv mva.
Følgende har hatt en aktiv rolle i prosjektet:
Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Glitrevannsverket ved Elin Hønsi
Drammen kommune VNI ved skogforvalter Bjørn Ringstad
Byggherre: Drammen kommune Byprosjekter
Konsulent: Multiconsult
Utførende entreprenør: HAG Anlegg AS

Tilstede ved åpningen var representanter fra NVE, Glitrevannverket, Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Glitrevannsverket Elin Hønsi, Drammen kommune ved prosjektansvarlig, skogforvalter Bjørn Ringstad i Vei, natur og idrett, fotograf Birgitte Simensen Berg og ordfører Tore Opdal Hansen. Videre var Solbergelva Jeger- og Fiskerforening representert ved leder Pål Kristian Andersen og styremedlem Ole Magnus Grønvold. Fra DOFA møtte bestyrer Trond Håvelsen . Nedre Eiker kommune stilte med kulturkonsulent Tore Øderud fra Kulturavdelingen og Eiker Arkiv var til stede ved Magne Grønvold, Anne Gallefos Wollertsen, Frode Caspersen og Torbjørn Anderson.

 

 

 

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen holdt en engasjert tale hvor han bla. trakk fram tallfakta på dimensjoner, materialer og byggekostnader, dybder, lengden på demningene, antall benyttede bolter, boredybder mm.
Deretter erklærte han anleggene for ferdig rehabilitert ved å sette ut 20 stk. 1-årige ørretyngel ved Nerdamsmuren ved hjelp av DOFA og jeger- og fiskerforeningen.
Det var fra kommunens side planlagt grilling, men siden værgudene ikke var helt på arrangørenes side med lett regn og liten sikt, bød man i stedet på kaffe og wienerbrød i Damhuset.
Denne tradisjonsrike lille bygningen, som tidligere huset heve- og senkeanordningen for damluka samt fungerte som husly for damvokteren, blir – dersom alle formaliteter går i orden – en liten perle av en turistforeningshytte, velegnet for turtelduer!

Eiker Arkiv har under hele prosessen med rehabiliteringen regelmessig vært  til stede og sørget for dokumentasjon av arbeidet for ettertiden. Fra dette materialet presenterer vi nå videoopptak av åpningsseremonien og en dronevideo fra juni 2016 da dammene var tappet ned. 

 

Les om rehabiliteringen av Solbergvannet her.