Print Friendly, PDF & Email

Vi blar i avisen

Tekst: Gjermund Glittfjell.
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE.
16.04.2019

Eiker Arkiv blar i aviser

Eiker arkiv har et vell av aviser i sitt magasin. De store samlingene omfatter DT-BB fra 1910 og fram til 2006. Fremtidens aviser strekker seg fra 1905 – 2006. Tidens Tegn fra 1913 – 1940 er en mer riksdekkende avis, men omhandler også noe fra vårt område.
Vi vil i denne artikkelen legge ut noen småbiter fra avisene som også har blitt en form for historiebøker.

Tomteareal på Steinberg kjøpes av N. Eiker kommune

Fra DT&BB 1956.

Brødrene Lysaker har ved hr. Harald Lysaker tilbudt Nedre Eiker kommune å kjøpe et areal på 23 dekar på Steinberg. Arealet ligger på sydsiden av jernbanelinjen vis a vis Idrettsplassen. Det vesentligste av arealet er bevokset med til dels meget bra skog, og jordbunnen består av til dels meget god sand. Naboeiendommen i øst som tilhører Jacob Horgen, er benyttet som sandtak. Det er udmerket egnet til tomter og er i den reguleringsplan som foreligger for Steinberg, utlagt til industri og bør fortrinnsvis bli reservert for det. Det vil bli rimelig å legge vann, vei og kloakk der.
I herredstyrets møte i går gjorde J. Wang (K) oppmerksom på at Jacob Horgen kunne tenke seg å selge sitt areale som ligger like inntil det ovennevnte. Det ville være en god tanke om kommunen forsøkte å sikre seg også dette arealet.
Rådmannen M. Eide minnet om at det er foreslått regulert til tomter, men hvis Horgens areale viser seg å være vel egnet til boligfelter, kunne det nok la seg gjøre å endre forslaget på reguleringsplanen. Men man burde så langt som mulig reservere det til industri.
Herredstyret vedtok kjøpet av brødrene Lysakers areale til en pris av kr. 2,50 pr. mål, – en samlet kjøpesum på 57 500 kroner pluss omkostninger. Kjøpesummen dekkes av kommunens tomtefond og betales i fem like store beløp fordelt med fem på hverandre følgende år med 11 500 kroner.
Videre at man skal undersøke nøyere muligheten for kjøp av naboarealet.

Badeplass i Solbergelven

Fra DT&BB 1956

Solbergelven Velforening har søkt Drammens formannskap om tillatelse til å benytte den nedlagte Solberg Sag til badeplass. – Formannskapet har gitt sitt samtykke til det, og kommer heller ikke til å ta noe leie for plassen.
Tidligere har befolkningen på stedet brukt Herstrømbukten til badeplass. Men etterhvert som folketallet er blitt utvidet, er besøket der øket. Som rimelig er, kan grunneierne ikke lenger finne seg i den tråkk og de ulemper som følger med.
Velforeningen vil søke å rydde opp på den nye badeplassen, og anlegge en solplass der. Forholdene ligger også bedre til rette ved Solbergsagen. Det er friskere vann og tryggere for barn og ferdes der.

Ca. 1950. Bukta i Solbergelva

Fra Bukta i Solbergelva ca. 1950. Foto: Eiker Arkiv

Ca 1944?. Bukta i Solbergelva

Fra Bukta i Solbergelva ca. 1944? Foto: Eiker Arkiv

Dugnad på Eikværingens hus

Fra DT&BB 1956

Det klages ofte fra foreningshold over hvor vanskelig det er å få de unge medlemmer med når en eller annen oppgave trenger dugnadsinnsats av medlemmene. Som regel blir det de eldre medlemmene som måta hånd om «saken», om noe skal utrettes. Heldigvis er det ikke alltid slik. Losje «Eikværingen» i Mjøndalen skal restaurere og utvide sitt lokale, blant annet trenger bygget en grundig utvendig oppussing. Losjen tillyste kveldsdugnad og over 30 medlemmer i alderen 16 til 20 år møtte fram i arbeidshabitt, og hadde selv redskap med. Gutter og jenter hang oppetter stigene og arbeidet gikk med liv og lyst. Selvsagt hadde dugnadsprogrammet også populære innslag. Damene sørget for en ypperlig bevertning med smørbrød, buljong med videre. Tilslutt kan nevnes at losjens eget seksmannsorkester også gjorde fullgod innsats med feiende musikk under dugnaden. Tiltaket vakte berettiget oppsikt og trakk mange skuelystne til stedet.

Avholdslokalet i Mjøndalen ca. 1960. Foto: Olaf Krokli.

Foto: Olaf Krokli. Avholdslokalet i Mjøndalen

Dugnad ved Avholdslokalet i Mjøndalen. Foto: Olaf Krokli.