Print Friendly, PDF & Email

ÅRSRAPPORT 2019

 – Eiker Arkiv – avdeling Nedre Eiker

Tekst: Gjermund Glittfjell
April 2020

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2019 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med Stiftelsen Verkstedet, historielag i nedre del av Buskerud, Vestfoldarkivet. Portåsen, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Drammens museum, Gotisk gruppe, Byarkivet Drammen, Grafisk Museum Buskerud, Drammen Historielag og Eiker historielag.
Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum.

Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på kanselliet ved Solberg Spinneri.
Vi har gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger, og vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte Gård og Bygdesamling og Drammen Byarkiv.
Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Organisasjon og økonomi
Arbeidet er som tidligere ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Nedre Eiker bibliotek, med biblioteksjefen som personalansvarlig. Daglig leder for arkivet har løpende møter med biblioteksjefen og kulturkontoret i kommunen. Samarbeidet med Eiker Arkiv, avdeling Øvre Eiker, er god.
Eiker Arkiv er medlem av Arkivforbundet, og deltar i nettverk for privatarkiver for Buskerud, Vestfold og Telemark. Solbergelva i Bilder er en god støttespiller for Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker.
Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.
Fra 2020 blir Eiker Arkiv innlemmet i Drammen Byarkiv, med Mone Sveia som leder.

Feltarbeid og frivillig innsats
Den frivillige innsatsen er stabil, og ligger på omkring 4 årsverk. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe er ikke tatt med i denne sammenheng. Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid.
Besøkende og dugnadstimer er økende, og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell er økende i bruk.
Av besøk som vi satte stor pris på i 2019, har vært personer som har vist stor interesse for Hans Nilsen Hauge og hans virke på Eiker. 
Vi har hatt besøk av Drammen Historielags medlemmer, Gotisk gruppe, Eiker Historielag, praktikanter fra Bibliotekhøgskolen og Anne Blingsdal som arbeider med musikklivet i
Eikerbygdene. Vi har også besøkt disse lag og foreninger i forbindelser med historiske begivenheter de arbeider med.

Eiker Arkiv har også videofotografene Arne Johansen og Torbjørn Anderson med i feltarbeidet. De filmer Eikers hendelser og begivenheter, som det har vært mange av i 2019. Eiker Arkiv har dokumentert kommunestyremøter og foreninger som arbeider med den nye kommunesammenslåingen.
Eiker Arkiv har i 2019 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ang. gravminner, renovering og vedlikehold av Solberg Kapell Fredtun.
Vi er sterkt inne i registreringen av gjenstander på Temte Gård og Bygdesamling. Eiker Arkiv har også vært engasjert i rehabilitering av låven og vognsamlingene på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv og Solbergelva i Bilder har restaurert en gammel jernovn fra Hassel jernverk. Dugnadsgjengen fra Stiftelsen Verkstedet har restaurert trekassen rundt turbinledningen på Solberg Spinneri.
Det har vært et stort engasjement i foto, filmsamling, negativer og klisjesamlingene. Det har blitt ryddet i fotokortsamlingene, da disse er blitt flyttet inn i magasinet.
Boksamlingene har økt, og er på plass i lesesalen.
Arbeidsplasser i Grafisk Museum fungerer godt.
Det er blitt gjort en del innsamlinger av industrihistorien til Eiker Kobberverk, Daler Teglverk og Krokstad spikerfabrikk.

Innsamling og registrering av materiale
Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale.
Arkivet fortsetter registreringen av Tore Jan Johnsen negativsamling. Kjell Per Nilsens diassamling er registrert med navn og steder. Det er startet opp et arbeid med registrering av Solberg Spinneris store arkiv.  
Bilderegistreringen har heller ikke i 2019 vært tilfredsstillende, da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets datasystem. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til fotografering/databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette. Det er et etablert et samarbeid med Drammen Byarkiv og DIKT. I 2020 håper vi at vi kan starte opp med nye digitale fotokort og fotografier på nett. Det har vært lagt ned et stort arbeid med programmet Fotostation.
Facebook driftes av Hans Jørgen Nilsen, Christoffer Mikalsen og Arne Temte.

Vi fortsetter innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke.
Olaf Humlebæk fortsetter registreringen av dokumenter og aviser. Han arbeider videre med transkribering av dr. Kampstrups liv og virke på Eiker. Humlebekk arbeider også med historien rundt Eiker Kobberverk.
Vi fortsetter innsamling av dokumentasjon rundt Hans Nielsen Hauges aktivitet på Eiker.
Arnt Hole jobber med avisregistrering. Han registrerer nå Fremtidens aviser.
Randi Stensmyren har arbeidet med industrihistorien til Krogstad Spikerverk og Daler Teglverk. Hun arbeider også med opprydding og registrering av dokumenter og aviser i samarbeid med Anne Karine Smith.

Negativsamlingene fra Ruuds arkiv, Tore Jan Johnsen, Fremtiden og Drammens Tidende registreres fortløpende, og det gjøres en del avfotografering og registrering av lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker.
Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke gamle klisjéer. De er vel nå snart de eneste i landet som innehar slikt utstyr. Grafisk Museum har også hatt besøk av kunststudenter og boktrykkentusiaster. Eiker Arkiv benytter seg av de unike mulighetene et slikt trykkeri kan gi oss. Trykking og bruken av klisjeene er økende.
Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2019 har vi fått inn flere hundre dokumenter/gjenstander til vårt arkiv. Arkivet deaktiverer en del innsamlet materialet som har liten historisk verdi, eller finnes i flere hundre eksemplarer. Det som kan avhendes, blir gitt til Solbergelva i Bilder, hvorpå de kan forvalte dette som de selv ønsker.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når fotografier og hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger.
Vi registrerer fortløpende gjenstander som Temte Gård og Bygdesamling ivaretar.
Anne-Karine Smith rydder og deaktiverer bokstammen slik at den skal bli enda mer tilgjengelig.
Vi har fått inn en fane i silke, denne må vi finne en løsning på å bevare.
Eiker Arkiv følger utviklingen rundt prosjektet «Nersetterbåtene» og flytting av smia på Søndre Horgen.

Magasiner
Eiker Arkiv, avd. Nedre Eiker, har sin faste plass på Kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr. i dag tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå, men arkivet vokser raskt, og vi har midlertidig fått låne en avlastningsplass på loftet av Nedre Eiker kommune. Arkivet vil fortsette å deaktivere samlingen på brannstasjonen og på loftet (Kanselliet).
Nedre Eiker Everks gjenstander har blitt overført til Øvre Eiker Everks museum i Vestfossen. Mye tid går med til organisering av arkivets dokumenter og gjenstander, og vi har startet utlån av gjenstander til andre institusjoner.
I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 har samarbeidet vært konstruktivt.  Det er ikke et ønske fra arkivets leder å «miste» verdifullt arkivmateriale fra Kanselliet. Det blir viktigere enn noen gang å etablere et bærekraftig arkiv på Kanselliet, og sikre frivilligheten.

Nettverk og samarbeidspartnere
Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetaten i Buskerud fylke og Teknisk etat i Nedre Eiker kommune samt Kulturkontoret når det gjelder kulturminner og praktiske spørsmål rundt disse.
Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet.
Vi satte stor pris på delaktigheten  i engasjementet ved Solberg Spinneris 200-års jubileum.
Lederen for Eiker Arkiv er valgt inn i styret til stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling.
Det arbeides med Herman Wildenveys, Olaf Korsgaards, Kristoffer Moens og andre forfattere og dikteres poesi.
Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening, Grafisk Museum Buskerud og historielag i saker av lokalhistorisk art.
Nedre Eiker kommune og Buskerud fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminnespørsmål.
Vi har i 2019 hatt god kontakt med Stiftelsen Verkstedet, Eiker historielag, Drammen historielag, Byarkivet og Geologimuseet.
Vi følger med på hva som skjer på den fotografiske og museale fronten i Norge.
Eiker Arkiv følger også med på hvordan Maihaugen forvalter sine samlinger.
Vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Bruk av arkivet
Arkivet holder åpent på kanselliet på Solberg Spinneri torsdager kl. 17 – 22, og på fredager etter avtale.
Det er stor aktivitet i arkivet også på lørdager av de mange frivillige som stiller opp for arkivet.
Besøket er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. telefon øker stadig, og flere og flere tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er stor aktivitet i arkivet på torsdagskveldene, og arbeidsmengden kan i perioder bli noe stor for enkeltpersoner. På fredager og lørdager er det også stor aktivitet på frivillig basis. Syv personer har nøkler og fri tilgang til arkivet. Dette avlaster leder av Eiker Arkiv på mange måter. Det er svært hyggelig at Eiker Arkiv har fått unge lokalhistorikere med på laget.
I 2019 oppdaget vi at noen gjenstander var forsvunnet. Dette er beklagelig, og saken er anmeldt. Vi har montert nytt låssystem i 2019.

Digital og skriftlig publisering
Eiker Digitale Bibliotek prioriteres.
Lokalhistoriewiki er også et nettsted som Eiker Arkivs medarbeidere produserer historier til. Vårt gamle nettsted www.eiker.org oppgraderes nå ikke lenger. Vårt nye nettsted www.eikerarkiv.no fungerer tilfredsstillende. Vi jobber nå med å flytte det gamle materialet over på det nye nettstedet. Det jobbes frivillig ca. 3 timer på kveldstid nesten hver dag med dette arbeidet, og vi må bli ferdig med dette før 1. januar 2020 i flg. myndighetenes krav. Eiker Arkivs nettsted og database har blitt hacket, noe som har medført mye ekstra arbeid. Dette jobbes det med kontinuerlig med å få rettet opp.

Prosjekter
Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2019, var digitalisering av filmmateriell, guiding, foredrag og bidrag til utstillinger.
Vi fortsetter oppfølging og formidling av gjenstander og tømmerbygningene på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjenstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling, spesielt når det gjelder 1905-samlingen og vognsamlingene i låven.  
Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn de lokalhistoriske. Vi kan her nevne dansere, musikere, forfattere, animatører, arkitektstudenter m.m.
Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2020 vil se nærmere på.
Av kulturminner som vi har besøkt i 2019, vil vi spesielt nevne kalkfabrikker, papirfabrikker, teglsteinsbedrifter, spinnerier, ullvarefabrikker og steinhuggerier i Sverige og Norge. Solbergelva i Bilder spanderte tur på de frivillige med besøk på Arbeidermuseet på Rjukan og Telemarksgalleriet på Notodden.
Vi har registrert mye historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Noe av dette materiale vises fram på Temte Gård og Bygdesamling.
Eiker Arkiv og Solbergelva i Bilder var med på lanseringen av Drammens Museums utstilling av keramikk fra A/S Aaserud Keramikkfabrikk. 
Eiker Arkiv har også arbeidet med produksjon av fotokalender, og har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2019.
Vi har hatt et godt samarbeid med skikongen Thorleif Haugs venner, og bidratt med fotografier og tekster til oppbygging av museet på Årkvisla i Lier.
Arkivet har også et samarbeid med foreningen for scripofili.
Vi følger med på auksjoner og salgsmesser der Eiker relaterte ting kan dukke opp.

Kurs og seminarer
Arkivet har vært noe mindre representert på seminarer, nettverksmøter og konferanser i året som har gått. Ved å delta på slike kurs, føler vi oss oppgradert på det som skjer i det lokalhistoriske miljø i Norge. Dette må styrkes i 2020.
Det har også vært deltakelse på Kulturvandring i Eikerbygdene, Drammen, Norge og Sverige, dette for å se hvordan andre løser formidlingen av historien.

Utstillinger, foredrag og arrangementer
Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger.
Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling arrangert utstillinger på Temte.
Vi har arrangert forestillinger og utstillinger i Nedre Eiker bibliotek.
Det har blitt gjennomført ca. 50 foredrag og historiske vandringer av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer.
Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri, spinnerier, veverier og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke.
Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer.
Vi er også bidragsytere til de fleste arrangementer på Temte Gård og Bygdesamling.
Svært hyggelig er det at også Stiftelsen Verkstedet benytter oss i flere og flere sammenhenger. Rundt 2000 personer har fått informasjon om og fra Eiker Arkiv i 2019.

Dugnader
Arkivet fortsetter med å skrive historien til tømmerbygningene og gjenstandssamlingene på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi fortsetter med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på Kanselliet.
Vi har registrert og flyttet gjenstander til Temte Gård og Bygdesamling, og vi har ryddet og deaktivert en del gjenstander på den gamle brannstasjonen i Krokstadelva og på loftet i Kanseliet .
Vi har arbeidet med Grafisk Museum Buskeruds innsamling av trykkerihistorie.
Vi har vært med å registrere og rydde kulturminner med skolebarn fra Øvre Eiker.
Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og Bygdesamling.
Vi har også ryddet området rundt bekken ved Solberg Spinneri.
Vi organiserer dugnaden «Rydd et kulturminne», noe som har involvert rundt 120 elever i 6. klasse.
Eiker Arkiv har inngått en avtale med Solbergelva i Bilder om deaktivering av arkivmateriale.

Arbeidsoppgaver som har vært gjennomført av medarbeidere og leder av Eiker Arkiv:

Gjennomført kulturminnevandringer.
Produsert fotografier for utgivelse av lokalhistorisk materiale m.m.
Registrere protokoller fra forskjellige foreninger og bedrifter. I 2019 var det industrien langs elven og vannveien fra Hellefossen til Svelvikstrømmen som ble prioritert.

Avfotografere, fremkalle og identifisere bildemateriell.
Fotografert og filmet «hendelser» i Nedre Eiker kommune, spesielt rundt kommunesammenslåingen, utbygninger og endringer i lokalsamfunnet.
Avfotografert, transkribert og digitalisert bøker og dokumenter fra Eiker.
Intervjuet mennesker om deres arbeidssituasjon og livshistorie.
Produsert artikler for aviser og nettsteder i nærmiljøet.
Filmet kulturkvelder i Nedre Eiker kommune.
Arbeidet med boksamlingene i Eiker Arkiv. Det har blitt ryddet i samlingene.
Klipp, fotoer og klisjeer fra diverse lokalhistoriske samlinger registreres fortløpende.
Levert foredrag og ekskursjoner til kulturminneturer.
Gjort research rundt familien Kamstrups liv på Eiker fra 1860 til 1910, og andre familier med slektskap til Eiker.
Gjennomført omvisninger på Kanselliet, Spinneriområdet og kulturvandring i Mjøndalen sentrum, Solbergelva og Krokstadelva.
Hatt samarbeid med forfattere og kunstnere med tilknytning til Eiker.
Arbeidet med Lions-kalenderen for 2020.
Fortsatt med å lete fram gamle og glemte kulturminner og dokumentert disse.
Transkribering av dokumenter.
Avfotografere negativer, og registrere disse.
Arkivert biografier.
Arbeidet med Hans Nielsen Hauge liv og virke.
Vi har intervjuet arbeidere ved Solberg Spinderi.
Eiker Arkiv har vært med på gjennomføringen av A/S Aaserud Keramikkfabrikks utstilling på Drammen Museum i 2019.
Navnsetting på kart.
Transkribert amerikabrev.
Samtidsstemmer – Kjetil Røren.
Lydopptak – Ragnar Lie.
Dokumentert forberedelsen til rivning av Solbergelvas gamle skolebygg.
Gjennomgått SSK Eldres arkiv.
Levert foliering av historiske bilder til Temte Gård og Bygdesamling.
Levert bilder til Sandstrand Borettslag.

Prioriteringer for neste år
Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak.
Vi vil være bidragsytere til Stiftelsen Verkstedet, Temte Gård og Bygdesamling, Geologimuseet og andre aktører som vil løfte fram Eikers kulturhistorie.
Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne”, så sant det settes av økonomiske midler til dette.
Vi vil også følge med på utviklingen av kommunens bygninger og arealer ved Solberg Spinderi.
Vi vil fortsette å følge opp bruken av Korshorgen, Lillebråthen og Temte Gård og Bygdesamling som en museal samling.
Som leder av Eiker Arkiv vil jeg prøve å påvirke Drammen kommune til en utvidelse av leders stilling med 15%. Dette har vært et ønske gjennom mange år, og leder av Eiker Arkiv, Nedre Eiker, håper at 2020 kan bli et år der dette prioriteres.

Til alle medarbeidere i Eiker Arkiv
Jeg vil også som leder av Eiker Arkiv få takke alle mine medarbeidere for den store dugnadsinteressen og det frivillige engasjement hver og en av dere yter. Jeg vet også at mye av det arbeidet som utføres blir lagt merke til langt ut over Nedre Eikers grenser. Dette gir oss alle en kvalitetsmessig goodwill utad, og gode relasjoner i det historiske miljøet i nedre del av Buskerud.
Jeg vil også takke for det gode samarbeidet jeg har hatt med biblioteksjef Jørgen Hovde, og ønsker Eiker Arkivs nye leder Mone Sveia og alle medarbeidere i Drammen Byarkiv velkommen til et mangfoldig historisk samarbeid.
Jeg håper at jeg også i 2020 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

Med hilsen og takk for året som har gått,

Gjermund Glittfjell
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker

Appendix

Jeg håper at kulturarbeidere og politikere i 2020 kan være med meg og virkelig dykke ned i det vell av dokumenter, fotografier, kart og gjenstander som skjuler seg i Eiker Arkivs skattkammer. 
Den innsamling, lagring og formidling av kunnskap i form av skrift, fotografier, film, gjenstander – og sist, men ikke minst – bygningene på Solberg Spinderis areale, Temte Gård og Bygdesamling og Stiftelsen Verkstedet er et reservoar som flere må få øynene opp for. Vi har en mengde kunnskap om Viken Fylkets historie.
Eiker Arkiv skal bidra til å øke kunnskapen om fortiden vår, og samtidig peke framover mot samtiden. Leder av Eiker Arkiv er – og vil – være mer bevist på at vi bygger videre på tidligere samleres arbeid. Men vi må stadig tenke på vår innsamlingsprofil. Utviklingen går raskere enn før, om vi ikke er foroverlent i vår innsamlingspraksis, kan vi risikere å gå glipp av mye verdifull kunnskap, og det er ikke ønskelig. Mange har innblikk i det å rydde, sortere, kaste og arkivere. I arkivet finnes det mange gode hjelpere i dette henseende. Jeg fikk i 2018 spørsmålet om hvem som eier Eiker Arkiv. Jeg svarte «alle eier» Eiker Arkiv, det er en setning som står ved lag enda!

Skal du skrive jubileumsberetningen for din forening der ledelsen har skiftet mange, mange, ganger, så kommer spørsmålet opp: «Hvordan finne stoff?». Start med å spørre i Eiker Arkiv, et overflødighetshorn på historie. Telemarkforskning har på oppdrag fra Fo-U fått jobben med å utrede kulturvern og frivillighet. Det skal bli interessant og følge med hva som kommer frem i arbeidet mellom frivillighet og de profesjonelle aktørene. Det er et ønske at de frivilliges plass i kulturvernpolitikken skal synliggjøres på en sterkere måte. Kulturmeldinga slår jo fast at det er et overordnet mål å ha et «fritt og uavhengig kulturliv som tar vare på og formidler kulturarv».