Eiker Arkiv fortsatt er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Drammen kommune og v/Drammen Byarkiv og Eiker Historielag. Avdelingen på Øvre Eiker var fram til 1/7-2021 underlagt Øvre Eiker bibliotek, men har deretter vært en del av tjenesten «Kultur og frivillighet» i Seksjon for kultur og livskraft. Virksomheten er fortsatt lokalisert ved Øvre Eiker bibliotek i Hokksund, og det frivillige arbeidet er fortsatt organisert gjennom «Sameia Fotoarkiv», som er en frivillig organisasjon. Det er et tett samarbeid med organisasjonen «Solbergelva i Bilder», som har en tilsvarende funksjon på Nedre Eiker, selv om det også i år har vært en del begrensninger på grunn av korona-pandemien.

Aktiviteten på Øvre Eiker blitt styrt av daglig leder, i samråd med tjenesteleder for Kultur og frivillighet og de frivillige i Sameia Fotoarkiv. Det blir lagt vekt på å arbeide innenfor rammene av kommunens kulturstrategi, samtidig som det tas hensyn til de frivillige medarbeidernes ønsker og interesser.

Det arbeides med innsamling og registrering av arkivmateriale, inkludert foto, film og lyd, samt med å gjøre dette materialet tilgjengelig på internettet. Arkivet får en rekke henvendelser fra ulike brukergrupper, deriblant lokalhistorikere, slektsforskere, skoleelever, studenter, forfattere, aviser, museer og ulike offentlige institusjoner. Av større prosjekter kan nevnes boka om Fossesholm Herregård, der Eiker Arkiv er representert i bokkomitéen og har levert mange av illustrasjonene til boka. Arkivet har også vært involvert i markeringen av Hans Nielsen Hauge-jubileet, og det har vært et nært samarbeid med Nøstetangen Museum om videreutvikling av museet og om prosjektet «Elvehistorien». Også i år har det vært et samarbeid med Vestfoldarkivet om en utstilling ved Vestfossen Kunstlaboratorium, der arkivmateriale fra Vestfos Cellulosefabrik ble stilt ut.

 

Organisering og økonomi
Arkivet holder til ved Øvre Eiker bibliotek og har hatt åpent for publikum 8 timer ukentlig fordelt på torsdag ettermiddag og fredag formiddag. Lokaler i kjelleren under biblioteket disponeres til magasin for arkivene.

Arbeidet har som tidligere blitt ledet av Bent Ek, som har en 20% stilling knyttet til arkivet, i kombinasjon med 20% som rådgiver for kulturminnevern.

Thor Olav Brattensborg har en varig tilrettelagt plass fra NAV i 80% stilling. Han har arbeidet med å skrive artikler for lokalhistoriewiki. For øvrig utføres arbeidet som frivillig og ulønnet innsats. Betalte oppdrag utføres i regi av Sameia Fotoarkiv, som også får tilskudd fra Eiker Historielag. Det føres eget regnskap for dette. I tillegg har Arkivet hatt en egen budsjettpost innenfor Øvre Eiker biblioteks budsjett, men dette er nå overført til tjenesten «Kultur og frivillighet».

Eiker Arkiv er medlem av Privatarkivforbundet. Faglig veileder er Ann Tove Manshaus, som er koordinator for privatarkivarbeid i Buskerud og Vestfold.

 

Frivillig innsats
Den frivillige innsatsen ligger fortsatt anslagsvis på omkring 3000 arbeidstimer. Bjørn Kristoffersen, Narve Klægstad, Ragnar Stenshorne og Hans W. Horne må nevnes som spesielt viktige bidragsytere. På grunn av pandemien var det ikke noen møtevirksomhet i Gotisk gruppe i vårhalvåret, men etter at møtene kom i gang igjen i september har dette samarbeidet blitt gjenopptatt. Da har det også vært et godt samarbeid med foreningen «Slekt og Data», som annenhver torsdag har en frivillig medhjelper som hjelper publikum ved Øvre Eiker bibliotek. Ellers er det stadig kontakt med ulike miljøer og enkeltpersoner som bidrar til Arkivets innsamlings- og registreringsarbeid.
Innsamling og registrering av materiale

Vi mottar stadig en del arkivmateriale. I år har vi blant annet fått inn materiale etter Eiker Bokforening, Eiker Selskapelige Forening og Sveinung Lilleås. Vi låner også inn fotografier, smalfilm/video og annet materiale for kopiering og digitalisering. Dessuten arbeides det med ordning og katalogisering av arkivmaterialet tidligere innsamlet materiale, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før alt er katalogisert på en tilfredsstillende måte.

En oversikt over arkivene våre finnes nå på Digitalportalen, og målet er at det etter hvert skal legges ut en mer detaljert katalog for det enkelte arkiv. I forbindelse med prosjektet «eikerhistorie.no» er vi i gang med å laste opp digitalisert materiale i en skylagringsløsning i Sharepoint. Dette er et samarbeid med Nøstetangen Museum og innsamlingsprosjektet «Elvehistorien». Målet er at dette skal utvikles til en løsning for lagring og deling av lokalhistorisk dokumentasjon der også flere organisasjoner og enkeltpersoner kan delta, og at det på sikt kan bli en kanal for å presentere digitalisert materiale for publikum. Det er etablert ei uformell arbeidsgruppe med Bent Ek fra Eiker Arkiv, Håvard Lind fra Nøstetangen Museum og Hanna B. Glasgow, som er konsulent ved sentralarkivet i Øvre Eiker kommune.

 

Magasiner
Mangelen på forsvarlig magasinplass ved Eiker Arkiv er fortsatt en begrensing når det gjelder å ta imot større arkiver. Eiker Arkiv støtter målet om å opprette et regionalt magasin, som er vedtatt i bevaringsstrategien for privatarkiver i Buskerud.

 

Nettverk og samarbeidspartnere
Arkivet deltar aktivt i flere nettverk, både innenfor og utenfor kommunen. Vi har blant annet kontakt med grendeutvalg, velforeninger, frivillige organisasjoner og skoler. Det er fortsatt et samarbeid med medlemmene av Eiker Historielags Gotiske gruppe og med prosjektet «Elvehistorien» som driver innsamling av lokalhistorisk dokumentasjon i Gamle-Hokksund. Dessuten har vi et samarbeid med dagavdelingen på Eikertun Alders- og Sykehjem v/Gry Cora Nordahl Christiansen og Bjørn Rørdam Bergersen om bruk av lokalhistorisk materiale i eldreomsorgen. Eiker Arkiv holder seg orientert om utviklingen ved andre arkiv og kulturverninstitusjoner, blant annet gjennom nettverket for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, Riksantikvarens Utviklingsnett, Privatarkivforbundet og kulturvernavdelingen i Viken fylkeskommune.

 

Bruk av arkivet
Arkivet har vært åpent for publikum torsdager kl.15-19 og fredager kl.11-15, men med de begrensningene som har fulgt med de smittevernreglene som til enhver tid gjelder ved Øvre Eiker bibliotek. Det har vært regelmessig besøk, men mangelen på plass gjør fortsatt at det ikke er mulig å utvikle arkivet til det samlingsstedet vi ønsker. Internettsidene våre er stadig godt besøkt, og antall henvendelser på e-post og telefon stiger stadig.

Arkivet leverer fotografier og annen dokumentasjon til ulike bokprosjekter. Foruten boka om Fossesholm, som er planlagt utgitt i mars 2022, kan nevnes klokker P.A. Teyes dagbok, som ble utgitt i november av Norsk Lokalhistorisk Institutt. Dessuten har det bidratt til bokprosjektet om Eikers folkemusikkhistorie, som det arbeides med i regi av Eiker Spellemannslag, samt lokalhistoriske tidsskrifter «Eikerminne» og «Skotselv før i tida». Historiske bilder fra Eiker Arkiv brukes også regelmessig i lokalavisene. Arkivet har også bidratt til utforming av kulturminnetavler, blant annet i samarbeid med Viken fylkeskommune, som har fullført oppsettingen av tavler ved kulturminner med stor regional verdi. Det er imidlertid planer om videre skilting i samarbeid med fylkeskommunen ved Fiskum kirke og kulturlandskapet langs Fiskumelva. Samarbeidet med Hokksund Rotary om skilting av bygdeborger er fullført, og det er innledet et samarbeid med Eiker Historielag om skilting av gamle setrer og husmannsplasser, som knyttes opp mot presentasjonen på lokalhistoriewiki.

 

Digital og skriftlig publisering
På nettstedet lokalhistoriewiki.no har prosjektet «Eiker Leksikon» status som et eget delprosjekt, og dette vil få en sentral plass i formidlingsarbeidet, ved siden av blant annet den lokalhistoriske bibliografien – «Eiker Bibliografi» og en presentasjon av bygdas viktigste kulturminner, med utgangspunkt i kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Det arbeides også spesielt med å gjøre registreringen av gamle boplasser tilgjengelig her.

 

Formidling
Eiker Arkiv ser det først og fremst som en oppgave å tilrettelegge for lokalhistorisk formidling ved å stille materiale til disposisjon for bokprosjekter, utstillinger, foredrag og lokalhistoriske arrangementer. Dette inkluderer også prosjekter og aktiviteter der de frivillige medarbeiderne er involvert i ulike sammenhenger. Eiker Arkiv har også et opplegg om jernalderhistorie som presenteres for alle 4. klassene i kommunen gjennom Den kulturelle skolesekken.

 

Prioriteringer for neste år
Følgende arbeidsoppgaver skal prioriteres i 2022:

  • Ordning og katalogisering av fysisk arkivmateriale, samt presentasjon av dette i Arkivportalen.
  • Utvikle eikerhistorie.no til en nettbasert løsning for lagring, deling og formidling av lokalhistorisk materiale.
  • Fortsette å bruke lokalhistoriewiki.no til å bygge opp «Eiker Leksikon» og «Eiker Bibliografi», samt presentasjon av kulturminner og stedsnavn.
  • Videreføre undervisningsopplegget for «Den kulturelle skolesekken».
  • Fortsette formidlingsarbeidet gjennom deltakelse i ulike prosjekter og arrangementer.