Kjære medlemmer og andre som følger med på hjemme-sida vår. Her er protokoll fra årsmøtet vårt i februar.

Kommende helg feirer vi lagets 75-årsjubileumpå Fossesholm. Vi gleder oss. Vi kommer tilbake med reportasje derfra i neste uke en gang. Til da håper vi dere får ei fin uke!

Vh Stein Andersen, lagleder

 

PROTOKOLL FRA EIKER HISTORIELAGS ÅRSMØTE AVHOLDT PÅ FOSSESHOLM HERREGÅRD I VESTFOSSEN 19. FEBRUAR 2023

Historielagets leder, Stein Andersen, ønsket de frammøtte velkommen med diktlesing.

Han startet så det formelle årsmøtet ved å åpne konstitueringen.

 

Til behandling:

Sak 1. Konstituering.

Ingen merknader verken til innkalling eller sakliste. Begge erklært godkjent.

Valg av møteleder: Etter forslag fra styret ble Marit Sauren valgt.

Hun overtok deretter møteledelsen.

Valg av referent: Etter forslag fra styret ble Kjell Klokkerud valgt.

Marit Andersen og Gjermund Glittfjell ble valgt til å underskrive protokollen.

Dirigenten fastslo at årsmøtet var satt med 43 stemmeberettigede til stede. Ytterligere en person dukket opp under behandlingen av sak 2, slik at møtet videre fikk 44 stemmeberettigede.

 

Sak 2: Beretning for årsmøteperioden 2022 – 2023

Beretningen ble vist på storlerret samtidig som sekretæren leste den høyt.

Det ble ikke fremmet spørsmål, kommentarer eller alternative forslag til saken.

Vedtak: Beretningen enstemmig vedtatt.

 

Sak 3: Regnskap

Regnskapet ble vist på storlerret. Kassereren gjennomgikk de enkelte konti og kommenterte enkelte av disse.

Regnskapet viste et overskudd på 170369,48 kr.

Ingen merknader, spørsmål eller kommentarer framkom.

En oversikt over kontrollkomiteens virke ble også framlagt.

Vedtak: Det framlagte regnskapet enstemmig godkjent.

 

Sak 4: Forslag

Til saken var det fremmet 3 forslag. Alle forslagene var fremmet av styret.

 

Styrets forslag nr. 1:

Sekretæren ga en redegjørelse for bakgrunnen for forslaget, som gjaldt vedtektsendring av to paragrafer:

Forslag A:

Setningen i vedtektenes §4 som er markert med rødt, fjernes:

§ 4. Styret.

Laget ledes av et styre på 6 medlemmer med to varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Ett av styrets medlemmer er leder av arrangementskomiteen. Videre velges to nummererte varamedlemmer som har møte- og uttalerett også når styret er fulltallig. Lederen innkaller til møte med minst 5 dagers varsel. Sakliste skal normalt følge innkallingen.

Det føres møtebok for styremøtene.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag B:

I vedtektenes §5, pkt. b) erstattes setningen som er markert med rødt, med: «Lederen tiltrer hovedstyret som styremedlem»

§5. Komitéer, utvalg og underavdelinger.

b) Arrangementskomitéen har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedtektenes pkt. 2.b. Årsmøtet velger 6 medlemmer til komitéen, deriblant en leder. Lederen er også medlem i hovedstyret. Det gis referat til styret.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Styrets forslag nr. 2:

Kontingenten beholdes uendret i kommende årsmøteperiode.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag nr. 3:

Årsmøtet bevilger 25000 kr. som støtte til hver av avdelingene i Eiker Arkiv.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Valg

Representant for valgkomiteen, Toril Bakke Stenshorne, la fram komiteens innstilling og gjennomførte valgene.

Valget gav følgende resultat:

 

Styret i Eiker Historielag:

Stein Andersen leder gjenvalg 1år

Per Erik Knive nestleder gjenvalg 2år

Nils Skarra kasserer ikke på valg

Kjell Klokkerud sekretær gjenvalg 1-2år

Ståle Berdal styremedlem ikke på valg

Mina Loe Elde styremedlem ny

Pål Ødemark varamedlem 1 ny

Marit Sauren varamedlem 2 ny

Styret i Stiftelsen Fossesholm Herregård:

Stein Andersen ifølge vedtekter

Eldar Steen ikke på valg

Liv Tærud Hvamb ny

Turid Solberg Thomassen ny

Karl Henrik Hals ny

 

Arrangementskomiteen:

Ståle Berdal leder gjenvalg 2år

Berit Lindbeck gjenvalg 1år

Bjørg Nævra Myhre gjenvalg 2år

Inger Tveten Steen ikke på valg

Sissel Hoel Nedberg ikke på valg

 

Festkomiteen:

Berit Lindbeck leder ikke på valg

Jan Lindbeck ikke på valg

Maria Skogstad Hauge ikke på valg

Arne Hauge ikke på valg

Rønnaug Thorrud gjenvalg 2år

Sigmund Thorrud gjenvalg 2år

 

Kontrollkomiteen:

Tor Gunnar Bakkerud gjenvalg 2 år

Ingrid Marie Liodden ny

 

Barnas historielag:

Reidun Bollerud ikke på valg

Ole Hammerborg gjenvalg 2år

Reidar Andresen ikke på valg

Torill Bakke Stenshorne ikke på valg

 

Redaksjonskomiteen:

Bent Ek ikke på valg

Trond Bollerud ikke på valg

Pål Ødemark ikke på valg

Bjørn Kristoffersen vil bistå vedrørende bildemateriell

 

Melquists legat:

Unn Sissel Ek ikke på valg

Stein Andersen ifølge vedtekter

Reidar Andresen ikke på valg

 

Valgkomiteen:

Torill Bakke Stenshorne ikke på valg

Reidun Bollerud ikke på valg

Ole Hammerborg ny

 

Alle valg var enstemmige og ble vedtatt med akklamasjon.

Etter å ha gjennomført valgene avsluttet Toril Bakke Stenshorne med å framføre diktet «Nuet» av Herman Wildenvey.

Dirigenten hevet deretter årsmøtet og overlot ordet til lagets leder, som på sin side takket henne for vel utført møteledelse.

___________________________ _________________________

Marit Andersen (sign) Gjermund Glittfjell (sign)