Temte gård og bygdetun.

Eiker Historielag avholder årsmøte på Temte Gård søndag 28 april kl. 1700. Vanlige årsmøtesaker:

1. Konstituering
Godkjenning av innkallingen og sakliste.
Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet.

2. Beretning for årsmøteperioden 2018
Årsberetningen legges fram på årsmøtet.

3. Regnskap.
Revidert regnskap presenteres på årsmøtet.
I tillegg vil det bli gitt en orientering om økonomien til Stiftelsen Fossesholm Herregård, og Stiftelsen Kristine og Rolf Melquist legat.

4. Forslag
a. Endrede vedtekter for Eiker Historielag.
Forslag til nye vedtekter sendes medlemmene etter styrets behandling 11.april 2019.
b. Fastsetting av kontingent for kommende år.
c. Innkomne forslag – forslag som ønskes behandlet i årsmøtet, må være styret i hende innen 20.april 2019. Forslag sendes sissel.hole.brenden@gmail.com.

5. Valg.
Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

NB! I tilknytning til årsmøtet vil det bli gitt en orientering om at styret for tiden vurderer en overføring av eiendommer fra Eiker Historielag til Stiftelsen Fossesholm Herregård. Notat om dette sendes medlemmene etter styrets behandling 11.april 2019.

Etter at årsmøtet og den nevnte orienteringen er avviklet, blir det hyggelig samvær med god bevertning. Videre vil Berit Lindbeck, Ole Hammerborg og Ståle Berdal gi korte lokalhistoriske presentasjoner av en del eikerværinger.

Vel møtt på Temte gård!
Styret.