Oppsummering fra

MEDLEMSMØTE PÅ TEMTE GÅRD OG BYGDEMUSEUM

SØNDAG 28.APRIL 2019

Møtet ble avholdt i forlengelsen av lagets årsmøte, og inneholdt orienteringer og lokalhistorie.

42 medlemmer var til stedet ved møtestart.

Orientering om den økonomiske situasjonen i Melquists Legat og Stiftelsen Fossesholm.

Stein Andersen orienterte. Det kom ingen spørsmål til saken.

Orientering om styrets arbeid vedr. eiendomsmassen.

Styreleder hadde tidligere sendt ut en orientering om saken Han ga først en oversikt over eierskap til eiendommene på Fossesholm. Kort oppsummert: Eiker Historielag eier alle eiendommer unntatt ny del av Låven og ny del av Steinfjøset, som eies av Stiftelsen Fossesholm Herregård. Stiftelsen Fossesholm Herregård eier i tillegg naboeiendommen i Fossgata, Bygga nedenfor Fossesholm, og Smia ved nedkjøringen til Kraftstasjonen / Bruget i Vestfossen.

Stein gjennomgikk så orienteringsskrivet, og ga noen supplerende opplysninger, blant annet om situasjonen i Buskerudmuseet som leier eiendommene på Fossesholm, og arbeidet med ny leieavtale. Han ga også en utfyllende begrunnelse for styrets arbeid, og skisserte en videre plan for arbeidet. Alternativene er:

  1. Ingen endring
  2. Overføring av Eiker Historielags eiendommer til Stiftelsen Fossesholm.
  3. Overføring av Stiftelsen Fossesholms eiendommer til Eiker Historielag.

Videre presiserte han at dersom det ble aktuelt å endre nåværende situasjon, ville saken bli behandlet på medlemsmøter, og selvsagt også på et framtidig årsmøte.

Etter redegjørelsen fikk Unn Sissel Ek ordet. På vegne av flere argumenterte hun for at arbeidet med styrets plan vedr. saken, burde opphøre. Hun sendte så et skriftlig forslag / underskriftsliste rundt blant de frammøtte for å samle støtte til dette. Skrivet legges ved referatet fra møtet.

Inger Tveten Steen holdt et lengre, flammende innlegg der hun understreket det følelsesmessige engasjementet mange hadde for Fossesholm. Også Eldar Steen hadde et innlegg der han advarte mot endringer.

Styret vil som nevnt holde medlemmene orientert om videre utvikling.

Etter dette serverte festkomitéen kaffe og kringle.

Lokalhistorier

Fire av medlemmene gav så lokalhistoriske skildringer fra nær fortid.

Ståle Berdal fortalte fra en biografi Ivar Amundsen hadde skrevet. Han tok spesielt for seg ting Ivar hadde skrevet om sine foreldres liv fram til slutten av siste krig. Hans foreldre var Ester og Anders Amundsen og kårene de levde under var preget av «de harde trettiåra».

Berit Lindbeck fortalte om sin far, Walther Skogly, som var ingeniør og yrkesmilitær. Spesielt tok hun for seg hans opplevelser under siste krig, der han bl.a. endte som krigsfange. Hun hadde tatt med bilder, dagbøker og diverse dokumentasjon.

Synøve Vinsvoll, f. Lundteigen, hadde også skrevet bok om sine forfedre. Hun tok spesielt for seg sine foreldres bryllup i 1944. Dette var et dobbelt-bryllup der to søstre ble gift med to brødre. Skildringen gav også et godt innblikk i de kårene som rådde under krigen. Dokumentert med bilder.

Ole Hammerborg tok for seg to dagbokskildringer fra krigsårene. Rudolf Horne, entreprenør fra Mjøndalen, hadde deltatt i illegalt arbeid, ble arrestert og havnet til slutt i Sachsenhausen. Var nær ved å bli drept ved et par anledninger. Skildret også noe fra bombingen av Berlin.

En annen mjøndøling var frisøren Arne Borgen. Hans skildringer fra krigsårene bar preg av et religiøst grunnsyn. Han ble ved en tilfeldighet arrestert og sendt til Victoria Terrasse. Hans overbevisning førte til at han virket som en slags sjelesørger for fangene der.

Ole Hammerborg avsluttet denne sekvensen med å deklamere et dikt av Hermann Wildenvey.

Orientering fra arrangementskomiteen.

Ståle Berdal ga til slutt en rask orientering om de begivenhetene som var planlagt før sommerferien. Det vil bli en vandretur i Wildenveys rike under ledelse av Ole Hammerborg, men dato er ikke spikret. Videre blir det avviklet sommertur til Mellom-Bolæren utenfor Tønsberg, lørdag 15. juni. Grundigere informasjon vil komme.

Ståle Berdal avsluttet møtet og ønsket alle vel hjem.

Kjell Klokkerud

ref.