PROTOKOLL FRA EIKER HISTORIELAGS ÅRSMØTE 28. APRIL 2019 PÅ TEMTE GÅRD OG BYGDEMUSEUM

Før årsmøtet ble formelt satt, ønsket arrangementskomitéens leder, Ståle Berdal, velkommen med et dikt av Hermann Wildenvey. Deretter ble første vers av «Fagert er landet» sunget unisont.

Styreleder Stein Andersen startet deretter det formelle møtet.

Sak 1. Konstituering.

Møtet ble satt med 42 stemmeberettigede til stede.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Enstemmig

Til møteleder ble valgt: Nils Skarra

Til sekretær ble valgt: Kjell Klokkerud

Til å underskrive protokollen fra årsmøtet ble valgt: Unn Sissel Ek og Kjell Brenden.

Den valgte dirigenten overtok så møteledelsen.

Sak 2. Beretning for årsmøteperioden 2018

Sekretæren leste beretningen. Denne var dessuten tilsendt medlemmene på forhånd. Det ble foretatt en korrigering i punktet «Medlemstall» der ordlyden ble endret til: Det er p.t. registrert 314 medlemmer. Kontingentinnkrevingen ble i løpet av perioden overtatt av Medlemsnett via Sparebank 1 Modum.

I punktet «Komitéer og utvalg» ble foredragsholderens navn under tilstelningen 28. oktober, rettet fra Reidar Kristoffersen til Reidar Andresen.

Vedtak: Beretningen vedtatt med de endringer som er nevnt ovenfor. Enstemmig

Sak 3. Regnskap

Kassereren gjennomgikk det reviderte regnskapet. En del spørsmål ble stilt, bl.a. vedr. splittingen av eiendommer mellom Stiftelsen Fossesholm og Eiker Historielag. Stein Andersen orienterte om utgifter knyttet til Lysthuset på Fossesholm.

Historielagets regnskap viste et driftsunderskudd på kr. 33 881,51.

Vedtak: Eiker Historielags regnskap for perioden godkjent. Enstemmig.

Sak 4. Forslag.

Forslag 1. Endrede vedtekter for Eiker Historielag.

Forslaget til endringer var gjort kjent på forhånd. Sekretæren fortalte om bakgrunnen for at vedtektene måtte endres, og gjennomgikk deretter forslaget punkt for punkt.
En rekke forslag til justeringer og endringer framkom (her vist ved kursiv skrift):
§ 1 første linje: Laget har som allmennyttig formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i Eikerbygdene.
§ 4a siste linje: Det føres møtebok for styremøtene, som også kan legges ut digitalt.
§ 4d: Strykes.

§ 5 pkt. b og c: Følgende setning strykes: Det føres møtebok og gis referat til styret.

§ 5 e: Tillegg: Det utarbeides instruks for valgkomitéen.

§ 5: Nytt punkt: Redaksjonskomitéen er ansvarlig for utgivelsen av «Eikerminne».

§ 7: Nytt punkt: 7h. Årsmøtet velger 3 medlemmer, inklusivt sin leder, til styret i Stiftelsen Fossesholm.

Vedtak: Forslaget til vedtekter, med de endringer som her er nevnt, vedtatt. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra det øyeblikk de blir vedtatt. Enstemmig

Forslag 2. Fastsetting av kontingent.

Styret fremmet forslag om at kontingenten forble uendret.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt. Enstemmig

Forslag 3. Instruks for valgkomitéen.

Styret foreslår at det får fullmakt til å utarbeide slik instruks pga. nylig godkjente vedtekter.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt. Enstemmig

Forslag 4. Bevilgninger

Styret foreslo å bevilge 20 000 kr. til Øvre Eiker Arkiv og 20 000 kr. til Nedre Eiker Arkiv.

Etter en kort debatt, der det ble argumentert for et større beløp til et, for laget svært nyttig arbeid, endret styret, etter forslag fra Stein Andersen, sitt forslag til 25 000 kr. til hver.

Vedtak: Styrets endrede forslag vedtatt. Enstemmig.

Sak 5. Valg

Leder av valgkomitéen, Unn Sissel Ek, la fram komiteinnstillingen og ledet gjennomføringen av valgene:

Valgt ble:

Styret:

Leder: Stein Andersen ikke på valg

Nestleder: Marit Sauren ikke på valg

Kasserer: Nils Skarra ny

Sekretær: Kjell Klokkerud ikke på valg

Styremedlem: Eldar Steen gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Gunnar Nicolai Halvorsen ny

Vararepresentant 1: Mina Loe Elde gjenvalgt

Vararepresentant 2: Pål Ødemark gjenvalgt

Styret for Stiftelsen Fossesholm:

Stein Andersen ifølge vedtekter

Bjarne Cranner ikke på valg

Eldar Steen gjenvalgt

Arrangementskomiteen:

Ståle Bærdal – leder ikke på valg

Berit Lindbeck ikke på valg

Inger Tveten Steen gjenvalg

Sissel Hoel Nedberg gjenvalg

Ole Hammerborg ikke på valg

I følge vedtektene skal arrangementskomiteen ha 6 medlemmer. Årsmøtet gir komiteen fullmakt til å komplettere seg ved behov.

Festkomite:

Berit Lindbeck – leder gjenvalg

Jan Lindbeck gjenvalg

Maria Skogstad Hauge gjenvalg

Arne Hauge gjenvalg

John Ek ikke på valg

Unn Sissel Ek ikke på valg

Revisor:

Thor Gunnar Bakkerud gjenvalg

Barnas historielag:

Reidun Bollerud gjenvalg

Bent Ek gjenvalg

Ole Hammerborg ikke på valg

Reidar Andresen ny

Valgkomite:

Reidar Andresen – leder gjenvalg

Toril Bakke Stenshorne gjenvalg

Kari Bergan Røren ny

Redaksjonskomite:

Bent Ek gjenvalg

Trond Bollerud gjenvalg

Pål Ødemark ny

I tillegg vil Bjørn Kristoffersen bli spurt om å bistå komiteen vedr. billedmateriell.

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt med akklamasjon.

 

Eiker 28. april 2019

 

Unn Sissel Ek      –     Kjell Brenden

Etter avviklingen av årsmøtet ble det arrangert medlemsmøte. Møtereferat fra dette er sendt leder for arrangementskomitéen.